Sąd Okrę­go­wy w War­sza­wie zare­je­stro­wał par­tię poli­tycz­ną o nazwie Pol­ska 2050 Szy­mo­na Hołow­ni — poin­for­mo­wał w śro­dę na Twit­te­rze Szy­mon Hołow­nia. Prze­wod­ni­czą­cym par­tii jest obec­nie Michał Kobosko.

“Sąd Okrę­go­wy w War­sza­wie zare­je­stro­wał par­tię poli­tycz­ną o nazwie +Pol­ska 2050 Szy­mo­na Hołow­ni+. Do +ser­ca+ i +gło­wy+ dołą­czy­ły +ręce+. Kon­se­kwent­nie robi­my tę robo­tę” — napi­sał Hołownia.

W prze­sła­nym PAP oświad­cze­niu pod­kre­ślo­no, że reje­stra­cja par­tii poli­tycz­nej “to kolej­ny krok Ruchu Pol­ska 2050 na dro­dze do zmia­ny Pol­ski na poko­le­nia, nie kaden­cję”. “Naszym celem jest budo­wa Pol­ski zie­lo­nej, soli­dar­nej, demo­kra­tycz­nej i bez­piecz­nej, dla­te­go cie­szy­my się, że do +ser­ca+ i +gło­wy+ dołą­cza­ją poli­tycz­nie spraw­cze +ręce+ ” — pod­kre­śla­ją dzia­ła­cze Pol­ski 2050.

W listo­pa­dzie 2020 do sądu tra­fił wnio­sek o reje­stra­cję partii

Hołow­nia wkrót­ce po wybo­rach pre­zy­denc­kich, w któ­rych w pierw­szej turze zajął trze­cią loka­tę, wraz ze zwo­len­ni­ka­mi zare­je­stro­wał Sto­wa­rzy­sze­nie Pol­ska 2050, w dal­szej kolej­no­ści w listo­pa­dzie 2020 do sądu tra­fił wnio­sek o reje­stra­cję jego par­tii politycznej.

W lutym Hołow­nia przy­znał — po infor­ma­cjach poda­wa­nych przez “Rzecz­po­spo­li­tą” — że “oka­za­ło się, że ktoś zare­je­stro­wał par­tię tech­nicz­ną Jeden-pl, któ­rej potem zmie­nia­no nazwy, aż ktoś doszedł do Pol­ska 2050”. Hołow­nia zapo­wie­dział wte­dy, że jego par­tia będzie się nazy­wa­ła “Pol­ska 2050 Szy­mo­na Hołowni”.

“Do sys­te­mu reje­stra­cji par­tii w Pol­sce moż­na mieć spo­ro uwag. Dzi­wi nas to, że poli­ty­cy sta­rych par­tii nie dopro­wa­dzi­li do upo­rząd­ko­wa­nia go tak, żeby sys­tem reje­stra­cji par­tii poli­tycz­nych +widział się+ z pro­ce­sem reje­stra­cji sto­wa­rzy­szeń czy innych orga­ni­za­cji spo­łecz­nych i poli­tycz­nych w Pol­sce” – powie­dział PAP prze­wod­ni­czą­cy par­tii Pol­ska 2050 Szy­mo­na Hołow­ni Michał Kobosko.

Kobo­sko poin­for­mo­wał, że w związ­ku z peł­nie­niem tej funk­cji w naj­bliż­szym cza­sie prze­sta­nie być wice­pre­ze­sem sto­wa­rzy­sze­nia Pol­ska 2050. Zazna­czył, że pozo­sta­nie sze­fem nowej par­tii do cza­su prze­pro­wa­dze­nia w niej pierw­szych wyborów.

Kobo­sko zauwa­żył, że inne par­tie “też mie­wa­ły takie doświad­cze­nia w prze­szło­ści” i były przy­pad­ki “wymu­szo­nych w podob­ny spo­sób zmian nazw par­tyj­nych”. “My od lip­ca ubie­głe­go roku dzia­ła­my pod nazwą Pol­ska 2050, pod tą nazwą utwo­rzy­li­śmy sto­wa­rzy­sze­nie, pod tą nazwą pro­wa­dzi­my naszą dzia­łal­ność i to wła­śnie pod tą nazwą jeste­śmy odno­to­wy­wa­ni w son­da­żach. Nazwa par­tii +Pol­ska 2050 Szy­mo­na Hołow­ni+ w spo­sób wła­ści­wy iden­ty­fi­ku­je orga­ni­za­cję, któ­rą kon­se­kwent­nie budu­je­my” — powiedział.

Kobo­sko przy­znał, że w związ­ku z ist­nie­niem dwóch par­tii o podob­nych nazwach wybor­cy mogą być zdez­o­rien­to­wa­ni. Zapew­niał, że przed wybo­ra­mi — np. naj­bliż­szy­mi w Rze­szo­wie — dzia­ła­cze par­tii będą zwra­ca­li uwa­gę na to, że Pol­ska 2050 Szy­mo­na Hołow­ni jed­no­znacz­nie popie­ra kan­dy­da­tu­rę Kon­ra­da Fijoł­ka jako kan­dy­da­ta na pre­zy­den­ta tego mia­sta. “Ewen­tu­al­ni inni kan­dy­da­ci nie mają żad­ne­go związ­ku z naszą dzia­łal­no­ścią, nie może­my pono­sić odpo­wie­dzial­no­ści za dzia­ła­nia innych komi­te­tów wybor­czych” — dodał.(PAP)

Autor­ka: Wik­to­ria Nicałek

mmi/