Sta­ni­sław Barua Polak i Kenijczyk

O pol­sko­ści, rasi­zmie, kato­li­cy­zmie i toż­sa­mo­ści roz­ma­wia­my z fil­mow­cem, absol­wen­tem Łódz­kiej Szko­ły Fil­mo­wej Sta­ni­sła­wem Baruą, od 20 lat miesz­ka­ją­cym w Kana­dzie, zako­rze­nio­nym w kul­tu­rach Pol­ski i Afry­ki, kato­li­kiem wywo­dzą­cym się z rodzi­ny muzułmańsko-katolickiej.

Ciąg dal­szy za tydzień