KURCZAK TERIYAKI

Mówi się, że histo­ria sosu Teriy­aki wywo­dzi się od wcze­snych imi­gran­tów japoń­skich, któ­rzy osie­dli­li się na Hawa­jach, i któ­rzy stwo­rzy­li cha­rak­te­ry­stycz­ną mary­na­tę przy uży­ciu lokal­nych pro­duk­tów, takich jak sok ana­na­so­wy, któ­ry zmie­sza­li z sosem sojo­wym i swo­im tra­dy­cyj­nym sake. W koń­cu naro­dził się sos, któ­ry wie­lu zachwy­cił, a więk­szość ludzi nazy­wa go Teriy­aki. Jego skład­ni­ki to cukier brą­zo­wy, skro­bia kuku­ry­dzia­na do zagęsz­cza­nia, sake Mirin (wino z ryżu), sos sojo­wy i cukier, opcjo­nal­nie czo­snek, imbir. Pod­czas goto­wa­nia pokry­wa potra­wę błysz­czą­cą war­stwą i ma nie­po­wta­rzal­ny sło­no, słod­ko, kwa­śny smak.

ORYGINALNY JAPOŃSKI SOS TERIYAKI zawiera:

pro­por­cje na jed­no danie dla 2os, wszyst­kie pro­duk­ty dostęp­ne w supermarketach

60 ml shoyu (japoń­skie­go sosu sojo­we­go), (Kiko­man)

2 łyż­ki Mirin,

1 łyż­ka kopia­ta drob­ne­go cukru trzcinowego.

Opcjo­nal­nie moż­na dodać olej seza­mo­wy, skro­bię do zagęszczenia

UWAGA: pomna­ża­jąc pro­por­cje moż­na przy­go­to­wać sobie więk­szą ilość sosu i prze­cho­wy­wać go w lodów­ce w szkla­nej zamy­ka­nej butel­ce. Moż­na dopra­wić imbi­rem i czosn­kiem wg upodobania.

KURCZAK W SOSIE TERIYAKI, Z BRĄZOWYM RYŻEM

Skład­ni­ki

3 por­cje

  1. 450 g file­tów z kurczaka

1 łyż­ka ole­ju roślinnego

5 łyżek sosu sojo­we­go (jasne­go)

2 łyż­ki octu ryżo­we­go lub soku z limonki

2 łyż­ki syro­pu klo­no­we­go lub mio­du lub cukru trzcinowego

2 ząb­ki czosnku

2 łyżecz­ki star­te­go imbiru

Ryż sma­żo­ny z warzywami

100 g brą­zo­we­go ryżu (1 torebka)

1/2 cebu­li

1 łyżecz­ka oliwy

1 ząbek czosnku

1 łyżecz­ka star­te­go imbiru

1/2 czer­wo­nej papryki

1/2 szklan­ki zie­lo­ne­go groszku

2 łyżecz­ki sosu sojo­we­go do ryżu

1 łyżecz­ka ole­ju seza­mo­we­go do ryżu

Oraz 2 łyż­ki upra­żo­ne­go seza­mu, szczypiorek

File­ty oczy­ścić z bło­nek. Na patel­nię wlać olej oraz skład­ni­ki sosu Teriy­aki: sake, sos sojo­wy, ocet ryżo­wy, syrop klo­no­wy (lub miód lub cukier trzci­no­wy). Dodać star­ty czo­snek i imbir, zago­to­wać. Wło­żyć file­ty z kur­cza­ka i przy­kryć patel­nię. Dusić przez ok. 5 minut na umiar­ko­wa­nym ogniu, prze­wró­cić na dru­gą stro­nę i powtó­rzyć goto­wa­nie pod przy­kry­ciem przez następ­ne 5 minut. Zdjąć pokry­wę i goto­wać przez 5 minut, w mię­dzy­cza­sie 1 — 2 razy prze­wra­ca­jąc mię­so. Posy­pać upra­żo­nym seza­mem i szczypiorkiem.

Ugo­to­wać wcze­śniej brą­zo­wy ryż w oso­lo­nej wodzie zgod­nie z instruk­cją na opa­ko­wa­niu (zwy­kle ok. 30 — 35 minut, ale war­to spraw­dzić). Odcedzić.

Ryż sma­żo­ny z warzy­wa­mi: na patel­nię wlać oli­wę, zeszklić pokro­jo­ną w kostecz­kę cebu­lę. Pod koniec dodać star­ty czo­snek i imbir. Dodać gro­szek i mie­sza­jąc sma­żyć przez ok. minu­tę. Dodać pokro­jo­ną w kostecz­kę papry­kę i sma­żyć mie­sza­jąc przez ok. 1 — 2 minu­ty. Dodać ryż, sos sojo­wy i olej seza­mo­wy, mie­sza­jąc chwi­lę pod­sma­żać. Gotowe.

TERIYAKI — Z WOŁOWINĄ I MAKARONEM

Super pomysł na jedze­nie. To sma­żo­ne danie jest sło­no słod­kie, pikant­ne i szybkie!

Skład­ni­ki

200g maka­ron ryżowy

450g stek z polę­dwi­cy woło­wej, przy­cię­ty, cien­ko krojony

1/2 szklan­ki sosu Teriy­aki (prze­pis powyżej)

1 miar­ka masła

2 ząb­ki czosn­ku, pokruszone

5cm kawa­łek świe­że­go imbi­ru, obra­ny, drob­no starty

2 czer­wo­ne cebu­le, cien­kie plasterki

1 garść ugo­to­wa­nej na lek­ko twar­do fasol­ki szpa­ra­go­wej (OPCJA)

150 g kieł­ków faso­li mung

Umieść maka­ron w żaro­od­por­nej misce. Zalej wrzą­cą wodą. Odłóż na 5 minut. Odce­dzić i prze­płu­kać pod zim­ną wodą.

Tym­cza­sem umieść woło­wi­nę w naczy­niu szkla­nym lub cera­micz­nym. Zalej poło­wę sosu Teriy­aki. Przy­kryć folią pla­sti­ko­wą i prze­cho­wy­wać w lodów­ce przez 15 minut. Odcedź woło­wi­nę. Połącz pozo­sta­ły sos Teriy­aki, kol­bę, czo­snek i imbir w dzbanku.

Pod­grzej wok na śred­nio-wyso­kim ogniu. Spry­skaj cebu­lę ole­jem. Sma­żyć przez 1 minu­tę. Dodaj poło­wę woło­wi­ny. Sma­żyć przez 1 minu­tę lub do zru­mie­nie­nia. Usuń do miski. Powtó­rzyć z pozo­sta­łą wołowiną.

Smaż ugo­to­wa­ną faso­lę szpa­ra­go­wą przez 1 minu­tę. Dodaj usma­żo­ną woło­wi­nę, maka­ron i mie­szan­kę sosów. Smaż przez 1 minu­tę lub do zago­to­wa­nia sosu. Zmniejsz ogień na mały. Dodaj kieł­ki faso­li. Mie­szaj i ogrze­waj, aż kieł­ki faso­li po pro­stu uwięd­ną. Poda­waj gorą­ce z ryżem i sałatkami.