Mimo znie­sie­nia przez Onta­rio pasz­por­tów szcze­pion­ko­wych, oso­by nie­zasz­cze­pio­ne wciąż nie mogą wró­cić do pra­cy na Wzgó­rzu Parlamentarnym.

Od 1 mar­ca pro­win­cja nie wyma­ga oka­zy­wa­nia dowo­du szcze­pie­nia przy wej­ściu do restau­ra­cji, siłow­ni i kin. Od ponie­dział­ku nato­miast szcze­pie­nia i testo­wa­nie znie­sio­no w przy­pad­ku pra­cow­ni­ków szkół, punk­tów opie­ki nad dzieć­mi, szpi­ta­li i ośrod­ków opie­ki dłu­go­ter­mi­no­wej. Nie­zasz­cze­pio­ne oso­by pra­cu­ją­ce w Par­la­men­cie fede­ral­nym nie mogą jed­nak wró­cić do pra­cy stacjonarnej.

Board of Inter­nal Eco­no­my (BOIE), komi­sja zło­żo­na z człon­ków wszyst­kich par­tii, któ­ra zarzą­dza Izbą Gmin, zde­cy­do­wa­ła, że szcze­pie­nia pozo­sta­ją obo­wiąz­ko­we dla wszyst­kich, któ­rzy chcą wejść do budyn­ków Par­la­men­tu i nie mają zwol­nie­nia ze szcze­pie­nia. Par­la­men­tar­ny nakaz szcze­pień na chwi­lę obec­ną powi­nien wyga­snąć 23 czerw­ca. Żeby to nastą­pi­ło wcze­śniej, BOIE musia­ło­by wydać taką decyzję.

reklama

Spra­wa naka­zu szcze­pień była pod­da­na pod gło­so­wa­nie w komi­sji 19 paź­dzier­ni­ka. Wte­dy dwaj posło­wie kon­ser­wa­tyw­ni, Gérard Del­tell and Bla­ke Richards, wstrzy­ma­li się od gło­so­wa­nia. Nakaz przy­ję­to, „by uwzględ­nić reko­men­da­cje agen­cji zdro­wia publicz­ne­go i przy­słu­żyć się ogra­ni­cze­niu roz­prze­strze­nia­nia się COVID-19 w śro­do­wi­sku pracy”.

Pro­win­cja zno­sząc swo­je wymo­gi, zosta­wi­ła otwar­tą furt­kę dla insty­tu­cji, któ­re będą chcia­ły zacho­wać dotych­cza­so­we zasady.

Nie­zasz­cze­pio­na urzęd­nicz­ka pra­cu­ją­ca w Par­la­men­cie powie­dzia­ła Western Stan­dard, że pra­co­daw­ca nie uznał jej zwol­nie­nia ze szcze­pie­nia. Zwol­nie­nie zosta­ło pod­pi­sa­ne przez leka­rza, ale urzęd­nicz­ka nie chcia­ła ujaw­nić pra­co­daw­cy, jaki był powód zwol­nie­nia. Uzna­ła, że to było­by pogwał­ce­niem jej pra­wa do pry­wat­no­ści. Mówi, że czu­je się uka­ra­na. Zauwa­ża, że Par­la­ment chce się zgo­dzić na wpusz­cza­nie gości, a swo­im nie­zasz­cze­pio­nym pra­cow­ni­kom wró­cić nie pozwala.

W czwar­tek BOIE prze­dłu­ży­ło jesz­cze nakaz nosze­nia mase­czek w budyn­kach Par­la­men­tu do 23 czerw­ca. Onta­rio tym­cza­sem ma osta­tecz­nie zno­sić masecz­ki 27 kwietnia.