Nowy raport urzę­du sta­ty­stycz­ne­go poka­zu­je, że pod­czas pan­de­mii było wię­cej zgo­nów z powo­du „jej nie­za­mie­rzo­nych skut­ków ubocz­nych” niż COVID-19, szcze­gól­nie wśród młod­szych Kanadyjczyków.

Raport Sta­ti­stics Cana­da zaty­tu­ło­wa­ny  „Tym­cza­so­we licz­by zgo­nów i wzrost śmier­tel­no­ści od stycz­nia 2020 do kwiet­nia 2021” i opi­su­je 5,535 takich zgo­nów wśród osób młod­szych niż 65 lat.

Według Stat­Can w tej samej gru­pie wie­ko­wej było tyl­ko 1380 zgo­nów zwią­za­nych z COVID .

Raport suge­ru­je, że „nad­mier­na śmier­tel­ność była w dużej mie­rze zwią­za­na z inny­mi czyn­ni­ka­mi, taki­mi jak   uży­wa­niem  sub­stan­cji odu­rza­ją­cych w tym nie­za­mie­rzo­ny­mi (przy­pad­ko­wy­mi) zatru­cia­mi i chorobami.”
Stat­Can przy­zna­je, że zakłó­ce­nie „dostę­pu do pro­gra­mów reduk­cji szkód  i usług wspar­cia oso­bi­ste­go w zakre­sie uży­wa­nia takich sub­stan­cji” mogło mieć znaczenie.

W gru­pie wie­ko­wej 44 i poni­żej licz­ba przedaw­ko­wań pro­wa­dzą­cych do zgo­nu wzro­sła z 1605 w 2019 r. do 2125 w 2020 r.

Licz­ba zgo­nów spo­wo­do­wa­nych alko­ho­lem wzro­sła w gru­pach wie­ko­wych 45–64 (1790 w 2020 r. w porów­na­niu do 1525 w 2019 r.) i od 0 do 44 (480 w 2020 r.; 325 w 2019 r.), cho­ciaż Stat­Can dodał, że nie­któ­re zgo­ny mogły nastą­pić z innych cho­rób i sta­nów, ale przy­pi­sy­wa­no je głów­nie cho­ro­bom wątro­by oraz zabu­rze­niom psy­chicz­nym lub behawioralnym.

Stat­Can suge­ru­je rów­nież, że „eko­no­micz­ne, spo­łecz­ne i psy­cho­lo­gicz­ne skut­ki pan­de­mii, a tak­że sto­so­wa­ne środ­ki zdro­wia publicz­ne­go mogły ode­grać rolę w zwięk­sze­niu spo­ży­cia alko­ho­lu wśród nie­któ­re osoby”.