Fran­cu­ska poli­cja star­ła się z pro­te­stu­ją­cy­mi prze­ciw zapo­wie­dzia­ne­mu przez pre­zy­den­ta Macro­na obo­wiąz­ko­wi posia­da­nia pasz­por­tu covi­do­we­go przez oso­by chcą­ce wejść do cen­trum han­dlo­we­go czy dale­ko­bież­ne­go pocią­gu. Służ­by porząd­ko­we uży­ły gazu łzawiącego.


Przed­sta­wie­nie tzw. pasz­por­tu covi­do­we­go (dowo­du zaszcze­pie­nia lub prze­cho­ro­wa­nia bądź nega­tyw­ne­go wyni­ku testu) będzie wyma­ga­ne od osób, któ­re będą chcia­ły wejść do loka­lu gastro­no­micz­ne­go, cen­trum han­dlo­we­go, pla­ców­ki kul­tu­ral­nej czy miej­sca roz­ryw­ki, a tak­że tych, któ­rzy będą chcie­li odbyć podróż dale­ko­bież­nym pocią­giem lub samolotem.

Według pro­jek­tu usta­wy, obo­wią­zek posia­da­nia prze­pu­stek covi­do­wych nie będzie doty­czył poli­cji i żandarmerii.

Reklama

W śro­dę w pro­te­ście prze­ciw decy­zji na uli­ce fran­cu­skich miast wyszły tysią­ce ludzi.

“Wol­ność, wol­ność, wol­ność!” — skan­do­wał tłum masze­ru­ją­cy uli­ca­mi Pary­ża. Część uczest­ni­ków pro­te­stu nio­sła trans­pa­ren­ty z hasłem “»Nie« dla pasz­por­tu sanitarnego”.


W sto­li­cy Fran­cji doszło do starć poli­cji i pro­te­stu­ją­cych. Funk­cjo­na­riu­sze uży­li gazu łzawiącego.

W Lyonie poli­cjan­ci uży­li gazu łza­wią­ce­go. Według władz pre­fek­tu­ry, była to odpo­wiedź na dzia­ła­nia demon­stran­tów, któ­rzy rzu­ca­li przed­mio­ta­mi w funkcjonariuszy.

Pro­te­sty odby­ły się tak­że w Mont­pel­lier, Mar­sy­lii, Tulu­zie czy Rouen.