Obym nie była zło­wiesz­czą Kasan­drą, stąd NIE MOGĘ MILCZEĆ W CZASIE,  KIEDY SZCZEPY w Kana­dzie DZIAŁAJĄ JAKBY MIAŁY CARTE-BLANCHE NA PALENIE KOŚCIOŁÓW.

        Jestem zanie­po­ko­jo­na bez­tro­ską Poli­cji Toron­toń­skiej i spo­ko­jem ks. pro­bosz­cza, jako, że o nie­szczę­ście nie trud­no w cza­sach: kie­dy w Kana­dzie pali się kościo­ły, nisz­czy kaplicz­ki, pomni­ki i witra­że tj kie­dy kwit­nie „hate cri­me”, w imię wyima­gi­no­wa­nej winy Kościo­ła w minio­nym wie­ku. Jak na iro­nię losu, uży­ty na chłop­ca do bicia, Kato­lic­ki kościół był i jest pro-Life i pro-Family.

        Otóż w sobo­tę 24 lip­ca 2021 inter­ne­to­wo uczest­ni­czy­łam we Mszy Świę­tej u św. Sta­ni­sła­wa Kost­ki w Toron­to, o 5:30 PM, któ­rą wyku­pi­łam w zeszłym roku.

reklama

        NAGLE w cza­sie Prze­mie­nie­nia, przed samym ołta­rzem poja­wił się i zasła­nia­jąc mi księ­dza, stał jak kołek! … ciem­no­skó­ry, ogrom­ny, bo ponad 200 fun­tów wagi i powy­żej 6 stóp wzro­stu, męż­czy­zna: z krót­ko ostrzy­żo­ny­mi, czar­ny­mi wło­sa­mi, ubra­ny w zie­lo­ny vest z dużym bia­łym „X” na ple­cach i w nie­bie­skiej masce na twarzy.

        Inter­wen­cja pana Goź­dzi­ka (się­ga­ją­ce­go temu osob­ni­ko­wi pod pachy) spra­wi­ła, że po jakichś 5 minu­tach usa­do­wił się w ław­ce, któ­rą obej­mo­wa­ła kame­ra TV para­fial­nej, poka­zu­jąc ozna­ki, że męż­czy­zna nie wie co się dzie­je przy ołta­rzu. Kie­dy znów powstał i ster­czał w ław­ce jak robot, prze­ra­żo­na ode­szłam od iPad i zadzwo­ni­łam na poli­cję tj #911.

        Ope­ra­tor­ka poli­cyj­na strasz­nie dłu­go i w kół­ko zbie­ra­ła te same informacje.

        Poli­cja, któ­ra w związ­ku z zeszło­ty­go­dnio­wy­mi nie­po­ko­ja­mi, ma swo­je patro­le w pobli­skim Ale­xan­dra Park, przy­by­ła do kościo­ła po dobrych 2 godzi­nach od mego wezwa­nia i zadzwo­ni­ła do mnie po 8 PM: że kościół jest zamknię­ty, a ksiądz nie odpo­wia­da ani na tele­fon, ani na puka­nie do biura/plebani.

        Wpraw­dzie Msza Św. była dla mnie zakłó­co­na, bo ope­ra­tor­ka prze­trzy­ma­ła mnie do „po bło­go­sła­wień­stwie”, na ekra­nie iPad widzia­łam wyga­sze­nie świec i świa­teł, czy­li zamknię­cie kościo­ła. Dla­te­go taką infor­ma­cję dałam dzwo­nią­ce­mu policjantowi.

        Nie­po­koi mnie żół­wi pośpiech poli­cji i bez­bron­ność księ­dza w takiej sytu­acji. To co widzia­łam na ekra­nie może kwa­li­fi­ko­wać się w przy­szło­ści do sce­na­riu­sza „reci­pe for disaster”.

        Szcze­gól­nie, że kościół św. Sta­ni­sła­wa Kost­ki już paro­krot­nie padł ofia­rą znisz­cze­nia witra­ży, drzwi, kaplicz­ki z figu­rą Maryji.

        Myślę, że gdy­by woła­nie o patrol poli­cyj­ny doty­czy­ło syna­go­gi czy mecze­tu, to nie było­by ponad 2 godzin­nej reakcji.

        Dla­te­go patrz­my uważ­nie i dzwoń­my za wcza­su aby nie było nie­szczę­ścia jak z powie­dze­nia, że Polak mądry po szkodzie.

z powa­ża­niem

Mał­go­rza­ta K.

Od Redak­cji: Przy­łą­cza­my się do apelu.

•••

W ostat­nim wyda­niu “War­szaw­skiej Gaze­ty” opi­sa­no hero­ism śp. Micha­ła Fal­zman­na, któ­ry wykrył machloj­ki wła­dzy za Bal­ce­ro­wi­cza w spła­cie nasze­go zadłu­że­nia. Dla mnie on jest Boha­te­rem Narodowym.

        Jego żona pani Bro­dac­ka — Fal­zmann pisze świet­ne arty­ku­ły do “War­szaw­skiej Gaze­ty”. Ta kobie­ta musia­ła prze­żyć gehen­nę po śmier­ci Męża. Miał tyl­ko 38 lat. Panie Fal­zmann spo­czy­waj w Poko­ju. Nale­ży się panu  Wdzięcz­ność i Uzna­nie  za skrom­ność uczci­wość, odwa­gę, deter­mi­na­cję i uko­cha­nie Ojczy­zny  aż do poświę­ce­nia dla niej mło­de­go zycia.  Wzór do naśla­do­wa­nia  dla mło­dych  star­szych i tych naj­star­szych. Na trans­for­ma­cję nigdy nie jest za późno.

Wie­sla­wa

Od Redak­cji: Zga­dza się!

•••

        Dro­ga redak­cjo Tru­de­au zrzu­ca tyl­ko winę na Kościół – ponie­waż, jak mówił kie­dyś, że naj­gor­sza wia­ra to kato­lic­ka – ups wymknę­ło mu się co pomy­ślał – gło­śno – potem prze­pra­szał – każ­dy ma pra­wo do swo­jej wia­ry – a może ate­iści to naj­gor­sza wia­ra bo wła­ści­wie żad­na wia­ra tyl­ko w sie­bie. To wszyst­ko spon­so­ro­wał rząd fede­ral­ny co? Może o niczym nie wie­dział, że dzie­ci tysią­ca­mi ginę­ły? Ten, któ­ry prze­żył – jak dzie­ci zni­ka­ły to miał odpo­wiedź że ucie­kły i nie wró­cą, ucie­kły gdzie? — pyta­nie – ano do nie­ba tyl­ko; nie było żad­nej inspek­cji że dzie­ci były nie­do­ży­wio­ne, bite i mole­sto­wa­ne? W tych cza­sach nie było leka­rzy? To mogli być prze­bie­rań­cy, a nie zakon­ni­ce kto wie? – To było zapla­no­wa­ne ludo­bój­stwo przez Chur­chil­la oraz McDo­nal­da – mówi­li że to bydło a nie ludzie – po pro­stu ple­mie­nia chcie­li wyplenić.

        Tru­de­au dys­po­nu­je doku­men­ta­mi w szcze­gó­łach, ale na pyta­nie dzien­ni­ka­rzy nie chciał odpo­wie­dzieć tyl­ko tyle, że może zaszko­dzić Kana­dzie. Bar­dzo cie­ka­wy – bo jeże­li­by cho­dzi­ło o kościo­ły – to by wysu­płał wszystko.

        W kościo­łach były pro­wa­dzo­ne szko­ły, ale pro­wa­dzo­ne przez rząd. Tru­de­au odkryj wresz­cie tę praw­dę bo pla­misz tyl­ko wia­rę kato­lic­ką. No odpo­wiedź jest dla wszyst­kich kto to pono­si winę. Jest praw­da ukry­ta, że nie chciał odpo­wie­dzieć tyl­ko się plą­tał i dalej o szko­łach, że to kato­li­cy są win­ni. Dzie­ci nie mogły mówić swo­im języ­kiem bo były bity. To był mózg pro­gra­mu rzą­du fede­ral­ne­go i trwa­ło do roku 1969. I CO i nikt o niczym nie wie­dział? Że bra­ku­je tysię­cy dzie­ci? Dopie­ro były zamknię­te w 1979, a któ­ry to był wiek? Doku­men­ta­cja szkół znaj­du­je się też w Roy­al Museum of BC tak­że nie myślę, że praw­dy się dowie­my – chy­ba że inny Tru­de­au nastą­pi. Praw­dzi­wi poli­ty­cy powin­ni się doma­gać tej praw­dy, tyl­ko że to każ­dy tyl­ko dba żeby nei spaść ze stoł­ka, bo trze­ba poje­chać na Kara­iby mini­strom. No a potem zosta­ją prze­nie­sie­ni.. Skan­dal dla Kana­dy – ale nie wszyst­kim tak wol­no robić teraz.To jest komu­nizm – sys­tem ate­istycz­ny to była zasłu­ga też Wiel­kiej Bry­ta­nii. Dla­cze­go ma tyl­ko prze­pro­sić Kościół – a gdzie są wła­dze fede­ral­ne, któ­re pro­wa­dzi­ły, doku­men­ta­cja jest i była – tyl­ko trze­ba otworzyć.

Tere­sa K.

Od redak­cji: Ma Pani dużo racji.