Komi­sja ds. bez­pie­czeń­stwa pro­duk­tów naka­za­ła wyco­fa­nie 2 milio­nów osu­sza­czy powie­trza fir­my New Wide­tech z USA. Urzą­dze­nia mogą się prze­grze­wać i może dojść nawet do samo­za­pło­nu. Gro­zi to poża­rem i poparzeniem.

Nakaz wyco­fa­nia doty­czy oko­ło 380 000 osu­sza­czy powie­trza w Kana­dzie i 25 000 w Meksyku.

New Wide­tech ode­brał 107 donie­sień o wypad­kach zwią­za­nych z osu­sza­cza­mi, któ­re się prze­grze­wa­ły i/lub zapa­li­ły. Wywo­ła­ło to szko­dy sza­co­wa­ne na 17 milio­nów dola­rów ame­ry­kań­skich. Nikt nie został ranny.

Reklama

Wyco­fy­wa­ne osu­sza­cze były sprze­da­wa­ne w USA w Lowe­’s, Cost­co, Wal­mar­cie, Menards od lute­go 2009 do sierp­nia 2017 roku za kwo­ty od 120 do 430 dol. Naka­zy wyco­fa­nia doty­czy urzą­dzeń o pojem­no­ści 25‑, 30‑, 35‑, 45‑, 50‑, 60‑, 65‑, 70- i 74-pin­ty pod mar­ka­mi AeonA­ir, Ama­na, Arc­ti­cA­ire (Dan­by), Clas­sic (Danby/Home Har­dwa­re Sto­res), Com­mer­cial Cool, Dan­by, Dan­by Desi­gner, Dan­by Pre­mie­re, De’Lon­ghi, Edge­star, Frie­drich, Gene­ra­tions (Dan­by), Haier, Honey­well (JMATEK/AirTek), Idy­lis, Iva­tion, per­fect aire, Super­C­li­ma, Whirl­po­ol oraz Whynter.

Mar­ka i pojem­ność osu­sza­cza są poda­ne na naklej­ce z tyłu urzą­dze­nia. Oso­by posia­da­ją­ce wyco­fy­wa­ne osu­sza­cze powin­ny skon­tak­to­wać się z pro­du­cen­tem (www.recallrtr.com/nwtdehumidifier lub http://www.newwidetech.com/en/). Zwra­ca­na kwo­ta będzie zależ­na od wie­ku urządzenia.