Mini­ster ds. Imi­gra­cji Mar­co Men­di­ci­no poin­for­mo­wał w nie­dzie­lę, że w tym mie­sią­cu  kana­dyj­skie loty ewa­ku­acyj­ne zabra­ły ponad 1100 osób z Afga­ni­sta­nu, a 40 rodzin ewa­ku­owa­nych przed wkro­cze­niem tali­bów do Kabu­lu zakoń­czy­ło okre­sy kwa­ran­tan­ny COVID-19 w Kanadzie.

„Mie­li­śmy 12 lotów i ewa­ku­owa­no ponad 1100 osób. To nie­zwy­kła pra­ca ze stro­ny naszych sił zbroj­nych” – powie­dział Men­di­ci­no w wywia­dzie dla CTV.

Afgań­skie rodzi­ny zaczę­ły przy­by­wać do Kana­dy 4 sierp­nia. Kana­dyj­ska akcja ratun­ko­wa zosta­ła wstrzy­ma­na na kil­ka dni, ze wzglę­du “na obec­ność tali­bów na lot­ni­sku w Kabulu”.

Powie­dział, że pierw­szych 40 afgań­skich rodzin, któ­re przy­by­ły do ​​Kana­dy na począt­ku tego mie­sią­ca, opu­ści­ło kwa­ran­tan­nę zwią­za­ną z COVID-19 zale­d­wie kil­ka dni temu.

Jed­na rodzi­na, któ­ra przy­by­ła na kana­dyj­ską zie­mię 4 sierp­nia, już się powięk­szy­ła. Uchodź­ca, któ­ry przy­był tego dnia, ma córecz­kę, któ­ra jest oby­wa­tel­ką Kana­dy, powie­dział Mendicino.

Po ponow­nym uru­cho­mie­niu mostów powietrz­nych jest nadzie­ja, że ​​Kana­da będzie w sta­nie pomóc więk­szej licz­bie osób , ale utrud­nia to nie­sta­bil­na sytu­acja na lot­ni­sku w Kabulu .

Mini­ster obro­ny Har­jit Saj­jan powie­dział dzien­ni­ka­rzom na kon­fe­ren­cji pra­so­wej w nie­dzie­lę, że sytu­acja na lot­ni­sku w Kabu­lu zmie­nia się z godzi­ny na godzi­nę. — „Sytu­acja w tere­nie jest nie­zwy­kle cha­otycz­na i trudna”