Więk­szość incy­den­tów zgło­szo­nych poli­cji od śro­dy, kie­dy wszedł w życie nowy sys­tem świa­dectw szcze­pień, doty­czy­ła osób, któ­re odmó­wi­ły oka­za­nia dowo­du szcze­pie­nia. Poli­cja regio­nal­na w Peel poin­for­mo­wa­ła w czwar­tek, że otrzy­ma­ła sie­dem tele­fo­nów doty­czą­cych klien­tów, któ­rzy nie poka­za­li dowo­du szcze­pie­nia – pięć incy­den­tów na siłow­niach i dwa w restauracjach.

Poli­cja nie poda­ła szcze­gó­łów na temat tego, co się wydarzyło.

Poli­cja Guelph poin­for­mo­wa­ła, że ​​funk­cjo­na­riu­sze odpo­wie­dzie­li na jed­no wezwa­nie doty­czą­ce męż­czy­zny w restau­ra­cji, któ­ry „odma­wiał oka­za­nia dowo­du szcze­pie­nia i odma­wiał opusz­cze­nia lokalu”.

reklama

Poli­cja poin­for­mo­wa­ła że będzie reago­wać jedy­nie w sytu­acjach, w któ­rych zagro­żo­ne jest bez­pie­czeń­stwo publicz­ne, ale nie będzie spraw­dzać indy­wi­du­al­ne­go sto­so­wa­nia się do wymo­gu oka­za­nia pasz­por­tów szcze­pion­ko­wych. Kon­tro­le te  prze­pro­wa­dzać mają inspek­to­rzy pro­win­cyj­ni i regionalni .

Wie­lu wła­ści­cie­li firm w pro­win­cji publicz­nie dekla­ru­je, że w ogó­le nie zamie­rza pro­sić o oka­za­nie dowo­du szcze­pie­nia lub będzie ofe­ro­wać jedze­nie tyl­ko na wynos, aby unik­nąć koniecz­no­ści pro­sze­nia o poka­za­nie takie­go dowodu.

Gru­pa na Face­bo­oku o nazwie Onta­rio Busi­nesses Aga­inst Health Pass zli­czy­ła w pią­tek ponad 136 000 człon­ków, choć nie jest jasne, ilu z nich jest wła­ści­cie­la­mi firm.  Podob­na gru­pa na Face­bo­oku sku­pia­ją­ca wła­ści­cie­li firm w regio­nie Wind­sor   w pią­tek mia­ła ponad 12 000 człon­ków.  „Nie­ste­ty uwa­ża­my, że rząd posta­wił nas w sytu­acji, w któ­rej musi­my dys­kry­mi­no­wać i dzie­lić ludzi nawza­jem” –  uwa­ża  wła­ści­ciel­ka jed­nej z firm sprzątających

Siłow­nia w Mis­sis­sau­dze Huf Gym  ogło­si­ła, że ​​nie będzie spraw­dzać sta­tu­su szcze­pień. „Nie będzie­my segre­go­wać ani dys­kry­mi­no­wać” – czy­ta­my w poście z 20 wrze­śnia na stro­nie Huf Gym na Facebooku.

Inna stro­na inter­ne­to­wa zaty­tu­ło­wa­na „Lista NoPass” wymie­nia fir­my w całej Kana­dzie, „któ­re nie dys­kry­mi­nu­ją ze wzglę­du na wybór medyczny”.