Licz­ba przy­pad­ków COVID-19 w Austra­lii wzro­sła do rekor­do­wych pozio­mów i oscy­lu­je w gra­ni­cach 1700 dzien­nie. Jest to zaska­ku­ją­ce, zwa­żyw­szy na fakt, że ogra­ni­cze­nia w Austra­lii są bar­dzo restrykcyjne.

Licz­ba zaka­żeń w Austra­lii wzro­sła pra­wie 17-krot­nie porów­nu­jąc dane z wrze­śnia ubie­głe­go roku. Wariant Del­ta zbie­ra swo­je żni­wo pomi­mo lock-downu jaki panu­je w więk­szo­ści z miast. Nie poma­ga rów­nież pro­gram szcze­pień któ­ry, póki co objął pierw­szą daw­ką 53% lud­no­ści powy­żej 16 roku życia.

Austra­lij­ski rząd tłu­ma­czy, że odpo­wie­dzial­ność za taką sytu­ację pono­szą oso­by nie­prze­strze­ga­ją­ce restryk­cji. Według danych pra­wie jed­na trze­cia z 1438 nowych infek­cji w czwar­tek może być powią­za­na z impre­za­mi domo­wy­mi w zeszły week­end, pod­czas któ­rych oglą­da­no w tele­wi­zji Wiel­ki Finał Fut­bo­lu Australijskiego.

„Wie­le z tych przy­pad­ków było cał­ko­wi­cie do unik­nię­cia… Nie pró­bu­ję niko­go obwi­niać, po pro­stu pró­bu­ję wyja­śnić, ponie­waż wie­le osób będzie dra­pać się po gło­wach – jak mogło to wzro­snąć tak bar­dzo, tak szyb­ko – powie­dział pod­czas brie­fin­gu dla mediów pre­mier sta­no­wy Daniel Andrews.

Pre­mier Scott Mor­ri­son naci­ska na wszyst­kie sta­ny i tery­to­ria, aby zdję­ły restryk­cje, dopie­ro w momen­cie gdy peł­ne zaszcze­pie­nie osią­gnie 70%-80%. Rząd wspie­ra fir­my, któ­re pono­szą stra­ty zwią­za­ne z lock­dow­nem, pla­nu­jąc wypła­cić 2,27 miliar­da dola­rów austra­lij­skich rekom­pen­sa­ty w cią­gu naj­bliż­szych tygodni.

Pomi­mo ostat­nich wybu­chów warian­tu Del­ta, cał­ko­wi­ta licz­ba przy­pad­ków w Austra­lii wyno­si oko­ło 105 000, a licz­ba zgo­nów wyno­si 1291, znacz­nie poni­żej innych porów­ny­wal­nych krajów.

Źró­dło: Reuters/medexpress