Eks­per­ci ostrze­ga­ją, że ubra­nia pro­du­cen­tów tzw. fast-fashion ofe­ro­wa­ne czę­sto przez inter­net w bar­dzo korzyst­nych cenach mogą zawie­rać wyso­ce szko­dli­we sub­stan­cje che­micz­ne. Mar­ket­pla­ce prze­pro­wa­dzi­ło bada­nie 38 pró­bek odzie­ży i akce­so­riów dla dzie­ci, doro­słych i kobiet w cią­ży. W jed­nej na pięć stwier­dzo­no pod­wyż­szo­ną zawar­tość m.in. oło­wiu, PFAS i fta­la­nów. Miriam Dia­mond, pro­fe­sor che­mii z Uni­ver­si­ty of Toron­to, któ­ra zaj­mo­wa­ła się bada­nia­mi pró­bek, mówi, że kon­su­men­ci powin­ni być ostroż­ni. “To są odpa­dy nie­bez­piecz­ne”, stwier­dzi­ła Dia­mond po analizach.

Przy­kła­do­wo zawar­tość oło­wiu w kurt­ce dzie­cię­cej kupio­nej w chiń­skim skle­pie She­in była pra­wie 20-krot­nie wyż­sza od pozio­mu uzna­ne­go przez Health Cana­da za bez­piecz­ny dla dzie­ci. Czer­wo­na toreb­ka, rów­nież z She­in, mia­ła pię­cio­krot­nie prze­kro­czo­ny dopusz­czal­ny poziom ołowiu.

Dia­mond zauwa­ża, że moda fast-fashion zmie­nia się szyb­ko, codzien­nie do sprze­da­ży tra­fia­ją nowe pro­duk­ty, któ­re z zało­że­nia mają cie­szyć klien­ta przez krót­ką chwi­lę. Tym­cza­sem taka pro­duk­cja i zacho­wa­nia kon­su­menc­kie są bar­dzo kosz­tow­ne – zarów­no w odnie­sie­niu do zdro­wia klien­tów, jak i sta­nu środowiska.

Po opu­bli­ko­wa­niu wyni­ków badań, She­in oświad­czył, że wyco­fał z ofer­ty toreb­kę i kurt­kę oraz wstrzy­mał współ­pra­cę z dostaw­cą do wyja­śnie­nia sprawy.

Z ana­liz wyko­na­nych na zle­ce­nie Mar­ket­pla­ce wyni­kło, że szko­dli­we sub­stan­cje che­micz­ne w stę­że­niach prze­kra­cza­ją­cych dopusz­czal­ne zawie­ra­ły pro­duk­ty dostęp­ne na stro­nach Zaful, AliE­xpress i She­in. Wymie­nie­ni sprze­daw­cy ofe­ru­ją set­ki tysię­cy codzien­nie nowych ubrań i dodat­ków w bar­dzo niskich cenach, np. koszul­ki poni­żej 5 dola. czy tramp­ki za mniej niż 10 dol.

Ołów może powo­do­wać uszko­dze­nie mózgu, ser­ca, nerek i ukła­du roz­rod­cze­go, poda­je Health Cana­da. Naj­bar­dziej zagro­żo­ne są dzie­ci i kobie­ty w cią­ży. Pod­czas pro­duk­cji ubrań ołów może być zawar­ty w barw­ni­kach. Dia­mond pod­kre­śla, że na zagro­że­nia zwią­za­ne z wyso­kim stę­że­niem oło­wiu wysta­wie­ni są nie tyl­ko kon­su­men­ci, ale też oso­by, któ­re mają stycz­ność z tym pier­wiast­kiem w całym cyklu produkcyjnym.

Kolej­na gru­pa szko­dli­wych sub­stan­cji to fta­la­ny, któ­re powo­du­ją, że pla­stik jest bar­dziej ela­stycz­ny. Prze­zro­czy­sta tor­ba kupio­na na stro­nie Zaful zaiwe­ra­ła tyle sub­stan­cji m.in. DEHP, DiNP i DnOP, że powin­no się nią zain­te­re­so­wać Health Cana­da. Fta­la­ny mogą powo­do­wać zabu­rze­nia rów­no­wa­gi hor­mo­nal­nej. Zaful wyco­fał ze sprze­da­ży tor­bę z prze­zro­czy­ste­go pla­sti­ku i miał zwró­cić pie­nią­dze oso­bom, któ­re ją kupiły.

Pod­wyż­szo­ną zawar­tość fta­la­nów stwier­dzo­no w takich pro­duk­tach jak tiu­lo­wa sukien­ka balet­ni­cy typu tutu z She­in, sukien­ka Elzy z Fro­zen kupio­na na AliE­xpress, czer­wo­na toreb­ka z She­in, dzie­cię­ca kurt­ka prze­ciw­desz­czo­wa z Alie­xpress i zestaw pla­sti­ko­wych śli­nia­ków z AliE­xpress. W tych przy­pad­kach poziom dopusz­czal­ny przez Health Cana­da nie był jed­nak przekroczony.

Podej­ście do fta­la­nów w Kana­dzie jest inne niż np. w Unii Euro­pej­skiej. Kana­da ogra­ni­cza poziom każ­dej sub­stan­cji z gru­py fta­la­nów osob­no, UE uwzględ­nia w prze­pi­sach poziom zbior­czy. Zda­niem nie­któ­rych naukow­ców podej­ście Unii jest bezpieczniejsze.