The Readers Cho­ice dla Malic­ki San­chez Law

Zna­na i cenio­na kan­ce­la­ria adwo­kac­ka MALICKI SANCHEZ LAW po raz kolej­ny zosta­ła wyróż­nio­na przez czy­tel­ni­ków naj­bar­dziej popu­lar­nej anglo­ję­zycz­nej gaze­ty Regio­nu Peel Mis­sis­sau­ga News

nagro­dą  The Readers Choice

  • Dia­men­to­wą w zakre­sie pra­wa rodzinnego
  • zło­tą w kon­ku­ren­cji Naj­lep­sza Fir­ma Prawnicza
  • i zło­tą w kon­ku­ren­cji Naj­lep­szy Praw­nik — indy­wi­du­al­nie: Gibrian Malicki-Sanchez

Reklama

To szó­sty rok z rzę­du, kie­dy Malic­ki San­chez Law zosta­ła uzna­na za jed­ną z naj­lep­szych firm praw­nych w Mis­sis­sau­dze, zaś w tym roku Gibrian Malic­ki-San­chez uzna­ny został w gło­so­wa­niu czy­tel­ni­ków Mis­sis­sau­ga News za Naj­lep­sze­go Prawnika.

Inni praw­ni­cy kancelarii:

Alfre­do — nomi­no­wa­ny został w kate­go­rii naj­lep­szy praw­nik w dzie­dzi­nie nieruchomości,

zaś Jes­si­ca nomi­no­wa­na w kate­go­rii naj­lep­szy praw­nik pra­wa pracy

Gra­tu­lu­je­my tej naj­star­szej fir­mie praw­nej działającej 

w śro­do­wi­sku polonijnym!

 

Malic­cy – pol­ska elita