W sobo­tę 16 paź­dzier­ni­ka klub spor­to­wy Polo­nia Brant­ford, jak co roku rozegrał
mecz old boys prze­ciw­ko mło­dzie­ży. Wynik 3 : 2 dla młodzieży. 

Jest to już 45 lat ist­nie­nia klu­bu, któ­ry dzia­ła dla dobra mło­dzie­ży Polo­nii w Brant­ford. Mamy dalej dobrych dzia­ła­czy, któ­rzy prze­ję­li pałecz­kę od poprzed­nich; Klub zało­żo­ny został klub 1976 roku z Prez. Z. Brzoska .

Teraz klub dzia­ła pod zarządem:

Zbi­gniew Wator- Prez., Krzysz­tof Masłow­ski — orga­niz., Hen­ryk Pią­tek — finas., i
tre­ner Jaro­sław Nagór­ski. Dzię­ku­je­my wszyst­kim spon­so­rom za wszyst­kie lata
wspar­cia w ist­nie­niu klu­bu i życzy­my powo­dze­nia w dal­szej działalności…

Artic­le: Zdzi­sław Brzoska
Pho­to cre­dit: John krol