Spo­tka­nie

Mając spo­ro cza­su polu­ję w inter­ne­cie na cie­ka­we wypo­wie­dzi i wie­le razy oglą­da­łem pre­zen­ta­cje Pana Żebrow­skie­go. Teraz pole­cam jego wykład dość dłu­gi, ale fascy­nu­ją­cy pod adre­sem w YouTu­bie: Leszek Żebrow­ski — Nadzie­je i zagro­że­nia dla Polski.

        Z tego dowie­dzia­łem się, że komu­na zamor­do­wa­ła 231 księ­ży i zakon­ni­ków, a ponad 2000 duchow­nych w tym kil­ku bisku­pów było represjonowanych.

        Nie sły­sza­łem by ktoś napi­sał książ­kę na temat tych ofiar komu­ny w Polsce.

        Podob­nie jest na Bia­ło­ru­si i na Ukra­inie, choć jeden z tam­tej­szych bisku­pów opo­wia­dał mi, że zbie­ra mate­ria­ły na temat prze­śla­do­wań, jakie prze­szedł ksiądz z jego rodzin­nej parafii.

        Czy nie pora ich jakoś uhonorować?

Dys­ku­sja o „uchodź­cach”

        Na Por­ta­lu Woro­ni­cza 17 była dys­ku­sja na ten temat. Posłan­ka lewi­cy p…… na potę­gę, że dzie­ci na gra­ni­cy są bez butów, ale kto ma tysią­ce na wyciecz­kę do Miń­ska ma buty, a tych kobiet i dzie­ci jest 15% wszystkich.

        Naj­gor­sze, że nikt nie pisnął, że wina za ten b,… del w 85% pono­si Mer­ke­la 15% Łuka­szen­ko, któ­ry chciał zarobić.

        Pil­no­wa­nie gra­ni­cy kosz­tu­je dzien­nie z milion zło­tych więc Niem­cy powin­ni je dawać i pokryć koszt muru.

Kon­flikt z UE

        Trwa i trwa, a prze­cież wyrok Sądu Kon­sty­tu­cyj­ne­go jest jasny jak — blond wło­sy pani Urszu­li prze­wod­ni­czą­cej Unii Euro­pej­skiej. Co gor­sza moc lewa­ków, któ­rzy nie liczą się w Pol­sce popie­ra nie swo­ich, a cudzych i trud­no nie zwać ich volksdeutschami.

        Naj­gor­sze, że PiS boi się powie­dzieć praw­dę. Jak tak dalej pój­dzie, to powie­my pa, pa UE, bo tyl­ko gdy się posta­wi spra­wę na ostrzu noża Niem­cy sto­ją­cy za UE spusz­czą z tonu.

        Tym co się boją Pole­xi­tu przy­po­mnę, że Nor­we­gia i Szwaj­ca­ria nie przy­stą­pi­ły do Unii, a Anglia wystą­pi­ła i tra­ge­dia się nie stała.

Nasz Prze­mek

        Dosta­łem ostat­nio z Pol­ski fil­mik o Prze­mku Gór­nym mym przy­ja­cie­lu, jesz­cze ze szko­ły w Płoc­ku. Wal­czył o Wol­ną Pol­skę, a teraz leży scho­ro­wa­ny  na Gocła­wiu w War­sza­wie. Stu­dio­wał, jak ja w War­sza­wie i stwo­rzył w 1956 r. Zwią­zek Mło­dych Demo­kra­tów, do któ­re­go mnie też wcią­gnął i byłem zastęp­cą prze­wod­ni­czą­ce­go Związ­ku w Stolicy.

        Mało kto jak on sie­dział, 8 lat już za Gomuł­ki. Pre­zy­dent Lech Kaczyń­ski odzna­czył go koman­do­rią Orde­ru Odro­dze­nia Pol­ski, a gdy po 1993 r. chciał zjed­no­czyć wszyst­kich Naro­dow­ców miał wypadek.

 Teraz ten fil­mik zoba­czyć moż­na pod adre­sem: https://www.youtube.com/watch?v=4xJslkAskWA

Komu pała­cyk, komu dworek

        Jest coraz wię­cej w inter­ne­cie ogło­szeń o takich nie­ru­cho­mo­ściach w Pol­sce, szcze­gól­nie pole­cam wspa­nia­łe wil­le nie­da­le­ko War­sza­wy w Pod­ko­wie Leśnej, Mila­nów­ku i Kon­stan­ci­nie. Pro­blem jed­nak jest, jak się to kupi to jak zna­leźć odpo­wied­nią służbę ?

Wspar­cie naszych „bra­ci”.

        Mało kto wie, że moc towa­rów spo­żyw­czych, nie tyl­ko w Kana­dzie, obcią­żo­ne jest „podat­kiem koszer­nym” co ozna­cza, że towar pro­du­ko­wa­ny jest wedle żydow­skich prze­pi­sów.  Do pro­du­cen­tów zgła­sza­ją się rabi­ni i pro­po­nu­ją zba­da­nie czy towar jest tak pro­du­ko­wa­ny jak „trze­ba”. Po kon­tro­li i za kon­sul­ta­cje pobie­ra­ją tyl­ko 0,1 % ceny pro­duk­tu, a na opa­ko­wa­niu towa­ru jest umiesz­czo­ny odpo­wied­ni znaczek.

        Może ktoś wymy­śli, jak pobie­rać podob­ny „pol­ski poda­tek”, bo prze­cież Pola­ków w Kana­dzie jest znacz­nie wię­cej niż orto­dok­syj­nych Żydów?

Smut­na prawda

        Nie­dłu­go będzie 7. rocz­ni­ca Maj­da­nu w Kijo­wie. Od tego cza­su jest kon­flikt Rosji z Ukra­iną, któ­ra dała sobie zabrać Krym, a potem część Wschod­nia Ukra­iny odłą­czy­ła się od niej.

        Koń­ca kon­flik­tu nie widać, a jedy­nie słusz­na kon­cep­cja czo­ło­we­go ukra­iń­skie­go dzien­ni­ka­rza Dymi­tra Gor­do­na nie zysku­je wśród decy­den­tów w Kijo­wie akceptacji.

        Dymitr powie­dział, że trze­ba prze­stać zaj­mo­wać się Kry­mem i Don­ba­sem, a szyb­ko dopro­wa­dzić do pod­nie­sie­nia pozio­mu życia tak by oby­wa­te­le Don­ba­su i Kry­mu pro­si­li by ich zie­mie znów wró­ci­ły do Ukrainy.

        Ja do tego dodał, by zacząć znów dostar­czać na Krym wodę za takie pie­nią­dze, by nie opła­ca­ło się Puti­no­wi finan­so­wać odsa­la­nia mor­skiej wody.

Refe­ren­dum

        Pani Jar­r­mo­szyn sto­ją­ca od lat na cze­le Głów­nej Komi­sji Wybor­czej poin­for­mo­wa­ła ostat­nio, że w lutym ma być refe­ren­dum w spra­wie nowej kon­sty­tu­cji. Wybor­cy mają wypo­wie­dzieć się tak czy nie .

        Mym nie­skrom­nym zda­niem, lepiej by było zebrać na wiel­kiej sali Pała­cu Repu­bli­ki ponad 2000 oby­wa­te­li wybra­nych loso­wo np. przez wylo­so­wa­ne dni uro­dze­nia i dać im pra­wo wypo­wie­dze­nia się. Takie mini refe­ren­dum dawa­ło­by wynik prak­tycz­nie iden­tycz­ny do wyni­ków nor­mal­ne­go refe­ren­dum, a kosz­to­wa­ło nie coś 5 000 000 rubli, a milion, wli­cza­jąc w to przy­jazd wylo­so­wa­nych ludzi, zakwa­te­ro­wa­nie ich i wyżywienie.

Zdra­da

        Kon­fe­ren­cja byłych amba­sa­do­rów RP, czy­li wycho­wan­ków Gerem­ka, wypo­wie­dzia­ła się bar­dzo ostro prze­ciw pil­no­wa­niu pol­skiej gra­ni­cy przed napły­wem „uchodź­ców” Ozna­cza to, że nie repre­zen­tu­ją pol­skiej racji sta­nu i trud­no ich nie nazwać zdraj­ca­mi. Porów­ny­wa­nie ich do Tar­go­wi­czan to ubli­ża­nie  zdraj­com z XVIII w.

        Pyta­nie, jak daw­niej bro­ni­li inte­re­sów Polski?

Bez węgla

        Na szczy­cie w Glas­gow znów potę­pia­no wyko­rzy­sta­nie dla ener­ge­ty­ki węgla, bo to źle wpły­wa na świat. Tak twier­dzą mądra­le z Euro­py, ale ich kra­je nie zuży­wa­ją nawet 5% spa­la­ne­go węgla. Zaś kra­je azja­tyc­kiej z Chi­na­mi na cze­le zuży­wa­ją resz­tę. Czy­li to tro­chę jak kiwa­nie pal­cem w bucie.

Głód

        Oka­zu­je się, że wspa­nia­le wpły­wa na zdro­wie ale nie­zbyt czę­sty, może raz na tydzień nic nie jeść i tak dać żołąd­ko­wi ulgę.

Nie pomo­gło

        Zachwa­la­ny przez PiS pro­gram 500 plus nie­wie­le dał, bo w zeszłym roku była naj­niż­sza od woj­ny licz­ba uro­dzeń. Mało kto pisze, że pew­nie do tego przy­czy­ni­ło się też wyje­cha­nie za pra­cą wie­lu mło­dych Polaków.

Komu­na cecha charakterystyczna

        Gdy opa­nu­je jakiś kraj w Euro­pie, Azji czy w Ame­ry­ce ludzie nara­ża­jąc życie, sta­ra­ją się dany kraj opuścić.

Wyją­tek potwierdza

        Jest moc nie­ko­niecz­nie war­to­ścio­wych ludzi, któ­rzy zro­bi­li coś dobre­go i nie wol­no o tym zapominać.

        Pro­fe­sor Śnia­nie­wicz, jedy­ny co jechał do Katy­nia i w ostat­niej chwi­li został z kon­wo­ju zabra­ny, opo­wia­dał, że w Gula­gu prze­żył, bo dokar­miał go przy­szły komu­ni­stycz­ny wiel­ko­rząd­ca Węgier, któ­ry też z nim sie­dział, ale czę­sto dosta­wał pacz­ki z Moskwy.

        Tro­chę podob­ne „osią­gnię­cie” ma nie­ko­cha­na przez mnie pani Hol­land. Oka­za­ło się, że zro­bi­ła dobry anty­ko­mu­ni­stycz­ny film o „kolek­ty­wi­za­cji” w Sowie­tach, gdzie przez to zmar­ło do 10 milion ludzi.

 

Meto­da na biurokratów.

        Zbyt czę­sto szcze­gól­nie w kra­jach na Wscho­dzie coś zale­ży od urzęd­ni­ków. W tym wypad­ku — zda­niem spo­tka­nej w pocią­gu zakon­ni­cy — trze­ba się pomo­dlić za dusze w czyść­cu ich przodków.

Bia­ło­ruś a Polska

        Bia­ło­ruś ma ponad 9 mln oby­wa­te­li a Pol­ska coś 38 czy­li jest czte­ry razy więk­sza. Ale pod wie­lo­ma wzglę­da­mi Bia­ło­ruś „przo­du­je”. Na gło­wę lud­no­ści na pra­wie czte­ry razy tyle więź­niów i co naj­mniej dwa razy wię­cej woj­ska, choć nie ma mary­nar­ki, jak Polska.

Chi­ny, co tam jest

        Pole­cam każ­de­mu wystą­pie­nie pol­skie­go pro­fe­so­ra na ten temat wystar­czy wybić w Internecie :

Chiń­ska gospo­dar­ka RUNIE? Czy może są już NIE DO ZATRZYMANIA? Prof. Bog­dan Góralczyk.

Alek­san­der Pruszyński