11 listo­pa­da wystar­to­wał Poland In, anglo­ję­zycz­ny kanał Tele­wi­zji Pol­skiej, któ­ry w cało­ści nada­wa­ny jest w inter­ne­cie. Stre­aming będzie dostęp­ny na całym świe­cie, poza Ame­ry­ką Północną.

Nowy kanał Tele­wi­zji Pol­skiej ma pre­zen­to­wać pol­ski punkt widze­nia na spra­wy mię­dzy­na­ro­do­we, pro­mo­wać pol­ską gospo­dar­kę, eko­no­mię, kul­tu­rę, war­to­ści i tra­dy­cje. Na ramów­kę skła­da­ją się pol­skie pro­gra­my w cało­ści pro­wa­dzo­ne w języ­ku angiel­skim – w tym infor­ma­cje, doku­men­ty, fil­my, kon­cer­ty i inne. Sta­cja ma poru­szać istot­ne tema­ty z punk­tu widze­nia współ­cze­snej Pol­ski – z zakre­su eko­no­mii, gospo­dar­ki, poli­ty­ki, ale i kul­tu­ry czy sztuki.

Wice­pre­zes Tele­wi­zji Pol­skiej Maciej Sta­nec­ki wska­zał, że start kana­łu celo­wo zapla­no­wa­no na 11 listo­pa­da. – W ramów­ce znaj­dzie się m.in. ser­wis infor­ma­cyj­ny, roz­mo­wy publi­cy­stycz­ne oraz naj­lep­sze pol­skie pro­duk­cje tele­wi­zyj­ne. Koń­ców­ka roku zapo­wia­da się bar­dzo inte­re­su­ją­co z punk­tu widze­nia obec­no­ści Pol­ski i tema­tów pol­skich w świe­cie. Myślę głów­nie o 24. szczy­cie kli­ma­tycz­nym, któ­ry już na począt­ku grud­nia roz­pocz­nie się w Kato­wi­cach. Obec­ni będą dele­ga­ci ze 190 kra­jów. Nie zabrak­nie rów­nież dzien­ni­ka­rzy nowe­go kana­łu – mówił Stanecki.

Kanał jest otwar­ty na współ­pra­cę mię­dzy­na­ro­do­wą. – Od momen­tu uru­cho­mie­nia wio­sną tego roku ser­wi­su Poland In English jeste­śmy pyta­ni przez naszych kole­gów z EBU (Euro­pe­an Bro­ad­ca­sting Union, z ang. Euro­pej­ska Unia Nadaw­ców) o moż­li­wość wymia­ny pro­gra­mo­wej pomię­dzy kana­ła­mi anglo­ję­zycz­ny­mi w Euro­pie. Wie­rzę, ze uru­cho­mie­nie kana­łu POLAND IN pozwo­li na taką współ­pra­cę – pod­kre­śla Stanecki.