Onta­rio testu­je czte­ry oso­by – dwie z Otta­wy i dwie z Hamil­ton – któ­re mogą być zara­żo­ne warian­tem omi­kron, powie­dział w ponie­dzia­łek przed połu­dniem głów­ny urzęd­nik medycz­ny Onta­rio, dr Kie­ran Moore. Wcze­śniej w pro­win­cji potwier­dzo­no dwa przy­pad­ku. Dodał, że z kra­jów ryzy­ka przy­je­cha­ło do Kana­dy łącz­nie 375 osób, dla tego „nie będzie zasko­czo­ny, jeśli przy­pad­ków nowej muta­cji wiru­sa ujaw­ni się więcej”.

Oso­by, któ­re po 1 listo­pa­da wró­ci­ły z takich kra­jów jak RPA, Bot­swa­na, Leso­to, Estwa­ti­ni, Mozam­bik, Nami­bia i Zim­ba­bwe, mogą wyko­nać test PCR na koszt pro­win­cji. Oso­by, któ­re kon­tak­to­wa­ły się z powra­ca­ją­cy­mi z wymie­nio­nych państw lub miesz­ka­ją razem z nimi, rów­nież mogą zgło­sić się na bez­płat­ne testy, nawet jeśli nie wystą­pią u nich obja­wy COVID-19.

Przez week­end urzęd­ni­cy pro­win­cyj­ni roz­ma­wia­li z fede­ral­ny­mi na temat testo­wa­nia podróż­nych wjeż­dża­ją­cych do Kana­dy. Poja­wił się też temat stra­te­gii postę­po­wa­nia z oso­ba­mi przy­jeż­dża­ją­cy­mi tyl­ko na krót­ko. W tej kwe­stii Moore powie­dział, że trze­ba moni­to­ro­wać roz­wój sytu­acji w Sta­nach Zjed­no­czo­nych i to jest odpo­wie­dzial­ność Ottawy.

reklama

Onta­rio spo­dzie­wa się, że w nad­cho­dzą­cych tygo­dniach będzie­my mieć wię­cej danych doty­czą­cych nowej muta­cji. Naj­waż­niej­sze jest to, czy omi­kron jest odpor­ny na ist­nie­ją­ce szcze­pion­ki oraz czy powo­du­je cięż­szy prze­bieg choroby.

Moore przy­po­mniał onta­ryj­czy­kom, że naj­waż­niej­sze jest dystan­so­wa­nie spo­łecz­ne, nosze­nie masek i czę­ste mycie rąk oraz oczy­wi­ście szczepienia.

Spo­śród 788 nowych przy­pad­ków odno­to­wa­nych w ponie­dzia­łek, 439 sta­no­wi­ły oso­by niezaszczepione.