Msze św. w inten­cji śp. ZORKI DODER i Jej Męża

Pra­gnie­my poin­for­mo­wać, że w intencji

śp. ZORKI DODER i Jej Męża,

w Kapli­cy “Domu Kopernika”

reklama

o godz. 9:30 rano zosta­ną odpra­wio­ne kolej­ne Msze św.

W nie­dzie­lę 12.12.2021 w 1. rocz­ni­cę śmier­ci a 22.12.2021 w 1. rocz­ni­ce Pogrzebu.

Wszyst­kie 10 mszy św. zosta­ły zamó­wio­ne przez pra­cow­ni­ków i wolon­ta­riu­szy z “Domu Kopernika”.

KRÓTKIE  WSPOMNIENIE  

Zbli­ża się 1‑sza rocz­ni­ca śmier­ci śp. ZORKI  DODER. 12 grud­nia 2020 roku ode­szła, ale na zawsze pozo­sta­nie w naszej pamię­ci  jako Czło­wiek o Wiel­kim Ser­cu i Wyjąt­ko­wa Postać!

        W cią­gu wie­lu lat pra­cy w „Domu Koper­ni­ka”, śp. ZORKA utwo­rzy­ła Por­tret Szla­chet­nej i Kocha­nej Oso­by. Wszy­scy, któ­rzy Ją zna­li, zapa­mię­ta­li Jej ser­decz­ność, życz­li­wość i przy­jaźń.  Zawsze trosz­czy­ła się o dru­gie­go czło­wie­ka, doda­wa­ła otu­chy, radzi­ła, rozu­mia­ła i poma­ga­ła. Bar­dzo waż­ni byli dla Niej zarów­no miesz­kań­cy „Domu Koper­ni­ka” jak i ich rodzi­ny, pra­cow­ni­cy i wolon­ta­riu­sze. Poma­ga­ła roz­wią­zy­wać róż­ne, waż­ne spra­wy, oso­bi­ste i zawo­do­we. Ś.P. ZORKA DODER była nie tyl­ko Sze­fem ale i Przy­ja­cie­lem. Pozo­sta­nie na zawsze w naszej pamię­ci jako Oso­ba z pogo­dą ducha, two­rzą­ca atmos­fe­rę bli­sko­ści i ciepła.

Ś.P. ZORKA z potrze­by swo­je­go ser­ca i aby wyjść naprze­ciw dru­gie­mu  czło­wie­ko­wi nauczy­ła się języ­ka polskiego.

        Wspo­mnień ze wspól­nych lat pra­cy w “Domu Koper­ni­ka” jest wie­le, w tym rów­nież z Dzien­ne­go Pro­gra­mu Dla Senio­rów. Nie zapo­mni­my śp. ZORKI i jej corocz­nych smacz­nych i wspa­nia­łych wypie­ków przy­go­to­wa­nych z oka­zji Świąt Boże­go Naro­dze­nia, malo­wa­nia  pisa­nek, jak rów­nież wspól­ne­go śpie­wa­nia pol­skich pie­śni i pio­se­nek, duże­go sza­cun­ku i sym­pa­tii jaką mia­ła do wszel­kich pol­skich wyda­rzeń kul­tu­ral­nych, histo­rycz­nych i reli­gij­nych i to, że bra­ła udział w naszym, pol­skim “Naro­do­wym Czy­ta­niu”.  Będzie­my pamię­tać, że śp. ZORKA zawsze oka­zy­wa­ła ser­ce Pol­sce i Pola­kom.  Kocha­ła nas, a my kocha­li­śmy Ją.

Poże­gna­li­śmy śp. ZORKE DODER z wiel­kim bólem i głę­bo­kim smut­kiem. Mimo, że minął pra­wie rok od Jej śmier­ci, to rana powsta­ła po odej­sciu, nie zabliź­ni­ła się.

Cześć Jej Pamię­ci! ZORKA spo­czy­waj w POKOJU!

W imie­niu swo­im i Pra­cow­ni­ków „Domu Kopernika”

A.Z i M.M.

Toron­to gru­dzień 2021