Czo­ło­wy dostaw­ca alko­ho­li w Onta­rio — wezwał miesz­kań­ców do wcze­śniej­sze­go zaopa­trze­nia się na Świę­ta, aby zapo­biec roz­cza­ro­wa­niom spo­wo­do­wa­nym kło­po­ta­mi z łań­cu­chem dostaw.

LCBO twier­dzi, że pro­ble­my z trans­por­tem i „bie­żą­ce oba­wy doty­czą­ce COVID-19” – dopro­wa­dzi­ły do ​​nie­do­bo­ru alkoholu.

Jest to szcze­gól­nie widocz­ne wśród pro­duk­tów impor­to­wa­nych; szam­pa­ny, wina z Nowej Zelan­dii, Austra­lii i Ame­ry­ki Połu­dnio­wej, a tak­że tequ­ilę i szkoc­ką whisky.

REKLAMA

Ci, któ­rzy mają na myśli kon­kret­ny tru­nek, powin­ni zro­bić zaku­py wcześniej.