Pru­szyń­ski: Obja­wie­nie w Siekierkach

Obja­wie­nie w Siekierkach

3 maja 1943 roku Mat­ka Boża Łaska­wa, obra­na w 1652 roku  Patron­ką War­sza­wy  i  Straż­nicz­ką Pol­ski  uka­za­ła się w  War­sza­wie,  na  osa­dzie  Sie­kier­ki, 13-let­niej Wła­dy­sła­wie Fron­cza­ków­nie, by  uprze­dzić  swój  lud  o  gro­żą­cym nieszczęściu.

        Mary­ja przy­by­ła, aby mia­sto, któ­re­mu od 291 lat patro­nu­je, nie podzie­li­ło losu dopa­la­ją­ce­go się w tym cza­sie żydow­skie­go getta.

reklama

        Zaczę­ła ją uprze­dzać, że nad­cho­dzi na War­sza­wę kara za roz­wią­złość oraz moc innych cięż­kich grze­chów. By unik­nąć tej kary lud­ność musi zmie­nić swe oby­cza­je i zacząć się gorą­co modlić.

        Te wezwa­nie zosta­ło zlek­ce­wa­żo­ne przez roda­ków, a zwłasz­cza przez kapła­nów. Potem mło­dzi poszli z kara­bi­na­mi na wro­ga, a trze­ba było iść też z różań­cem i wiel­ką maso­wą modli­twą, jak zro­bio­no w 1920 roku i był­by  II Cud nad Wisłą. Dodam że mało kto z czy­tel­ni­ków Goń­ca czy­tał wspo­mnie­nia hr Ada­ma Roni­kie­ra, któ­ry poda­je, że była moż­li­wość by Niem­cy odda­li War­sza­wę z kil­ko­ma powia­ta­mi bez strzału.

        Na miej­scu obja­wień jest dziś Sank­tu­arium Mat­ki Boskiej, ale obja­wie­nie na Sie­kier­kach jest zapomniane.

        Śmiem twier­dzić, że wezwa­nia Mat­ki Boskiej do modli­twy wte­dy, zwłasz­cza odma­wia­nie codzien­nie różań­ca, jest też dziś aktu­al­ne gdy po świe­cie gra­su­je epi­de­mia Con­wi­ru­sa — 19.

        Zasta­na­wiam się cze­mu Epi­sko­pa­ty róż­nych kra­jów nie wzy­wa­ją wier­nych do modli­twy, by pla­ga się skoń­czy­ła, bo prze­cież Pan Bóg jed­nym tchnie­niem może je zdmuchnąć.

        O obja­wie­niu na Sie­kier­kach jest moc w Inter­ne­cie więc pro­szę was Dro­dzy Czy­tel­ni­cy bar­dzo o zapo­zna­nie się z nim i szcze­gól­nie modli­twę bła­gal­ną, by pla­ga ode­szła od nas.

Prze­so­lił

        Od dwóch mie­się­cy sta­le sły­chać o pro­ble­mach z Rosją Puti­na. Rezul­ta­ty potrzą­sa­nia przez nie­go „sza­bel­ką” są raczej dla nie­go nie­ko­rzyst­ne. Zachód mimo róż­nych pro­ble­mów się bar­dziej zjed­no­czył, a Ukra­ina wzmocniła.

        Mimo fatal­nej poli­ty­ki Zie­leń­ski się też raczej wzmoc­nił i nikłe są szan­se jego oba­le­nia przez pro rosyj­skich dzia­ła­czy. Ma on nadal 70% posłów w Parlamencie.

        Trzy­ma­nie przez Rosję ponad 100 000 woj­ska nad gra­ni­cą Ukra­iny moc­no kosz­tu­je i jest pro­blem czy jego wła­sna eki­pa nie zechce jego zastą­pić np. Mie­dwie­die­wem, a jak będzie bar­dzo źle, to nawet Nawal­nym, a ten dopie­ro posta­wi Rosję na nogi bo, mym zda­niem, poko­na korup­cję, któ­ry nisz­czy Rosje

Kto zysku­je.

        Na kon­flik­cie Rosja — Zachód bez wąt­pie­nie zysku­je Tur­cja, któ­ra wia­do­mo jest bli­sko i zamiast do Rosji ukra­iń­skie towa­ry tam pój­dą, w tym meta­le. Z dru­giej stro­ny, Tur­cja nawet dostar­czy­ła Ukra­inie bez­za­ło­go­wych samo­lo­tów i pew­nie wie­le inne­go sprzętu.

Syno­dy

        W Koście­le Kato­lic­kim nie tyl­ko na pozio­mie die­ce­zji odby­wa­ją się wiel­kie spo­tka­nie. Nie­ste­ty tam na temat Kościo­ła będą nie tyl­ko wypo­wia­da­li się rze­czy­wi­ści kato­li­cy, ale ludzie inne­go pokro­ju w tym pra­wo­sław­ni, lute­ra­nie, nawet zwo­len­ni­cy sek­su­al­no­ści uzna­wa­nych za grzech i Bóg wie jesz­cze kto.

        Czy­li będą rekla­mo­wa­li swe poglą­dy ludzie, któ­rzy są czę­sto dale­cy od obec­nej dok­try­ny Kościo­ła i będą chcie­li Kościół kato­lic­ki zre­for­mo­wać na podo­bień­stwo do swych widzi­mi­się czę­sto­kroć sprzecz­ny­mi z dok­try­ną Kościo­ła lub nawet łamiąc pod­sta­wo­we jego odwiecz­ne zasa­dy. Moż­na więc powie­dzieć, że w toku tych dys­ku­sji nastą­pi znisz­cze­nie Kościo­ła jaki  my go chce­my widzieć

Bar­dzo, bar­dzo smutne

        Wła­dze Ukra­iny kpią sobie z władz Pol­ski. Nie tyl­ko nie robią jakichś pro-pol­skich akcji ale wręcz prze­ciw­nie, robią Pol­sce bez­czel­ne świń­stwa, jak zamknię­cie prze­jaz­du pocią­gów z kon­te­ne­ra­mi z Chin przez Pol­skę, a ostat­nio Pol­ska odda­ła za dar­mo swą amu­ni­cję tym patałachom.

Kon­fe­ren­cja Jałtańska

        Na Kry­mie  w dniach 4 — 11 lute­go spo­tka­li się Sta­lin, Chur­chill i scho­ro­wa­ny Roose­velt. Naj­wię­cej cza­su poświę­ci­li Pol­sce i nakre­ślo­no nowe jej gra­ni­ce na Wscho­dzie. Mia­ła ona prze­bie­gać czę­ścio­wo po rze­ce Nie­men i dzie­lić Grod­no na dwie czę­ści, po stro­nie pol­ski mia­ła pozo­stać cała pusz­cza Bia­ło­wie­ska, a dalej gra­ni­ca mia­ła prze­bie­gać po wschod­niej stro­nie linii kole­jo­wej Lublin — Lwów, a mia­sto te mia­ło przy­paść Polsce.

        Sta­lin potem „sko­ry­go­wał” gra­ni­cę i tyl­ko dele­ga­cji pol­skiej uda­ło się dostać poło­wę pusz­czy Bia­ło­wie­skiej, zaś na połu­dniu gra­ni­ca prze­bie­gła nie na wschód, a na zachód od linii kole­jo­wej Lublin-Lwów i mia­sto te dosta­ło się już Ukra­iń­skiej Repu­bli­ce Socjalistycznej.

Cze­mu naj­bo­gat­si są Yankesi ?

Podob­no bo naj­czę­ściej podej­mu­ją ryzyka.

Czym róż­nią się naj­bo­gat­si od bar­dzo bogatych?

        Tym, że nie sta­ra­ją się zaim­po­no­wać swym bogac­twem, jeż­dżą nie naj­droż­szy­mi auta­mi i miesz­ka­ją w nie naj­droż­szych domach.

Ukra­iń­cy w II RP?

        Jak było napraw­dę dowie­dzia­łem się z wykła­du rosyj­skie­go emi­gra­cyj­ne­go histo­ryk Mar­ka Soni­na, a nie sły­sza­łem, by była rze­czo­wa pol­ska publikacja.

        Mało kto wie, że Cze­si, Niem­cy, Litwi­ni oraz Sowie­ci finan­so­wa­li ter­ro­ry­stycz­ne akcje Ukra­iń­ców, któ­ra pochła­nia­ła naj­bar­dziej zna­nych ich pro­pol­skich roda­ków. Czy IPN wyśle kogoś tam, by zba­dać archi­wa tych kra­jów na ten temat?

Wstyd

        Następ­ne­go dnia po pod­pi­sa­niu poro­zu­mie­nia z Cze­cha­mi posło­wie Kon­fe­de­ra­cji na Kon­fe­re­cji Pra­so­wej wska­za­li, że pod­czas pierw­szych roz­mów Cze­si żąda­li 30 mln dola­rów odszko­do­wań, a po mie­sią­cach i decy­zji Sądu w Luk­sem­bur­gu teraz poro­zu­mie­nie będzie kosz­to­wa­ło sto milionów

Ani mru mru

        Jak mi dono­szą z Pol­ski, zapa­dło mil­cze­nie na temat pro­te­stów kie­row­ców w Kana­dzie. Czy wła­dze III RP boją się podob­ne­go w kraju?

Małe a bar­dzo bolesne

        Na ban­kiet dla 33 głów państw, któ­re wybie­ra­ją się przy­być na otwar­cie Zimo­wej Olim­pia­dy w Peki­nie nie został zapro­szo­ny nasz Koł­choź­nik z synem, bo jest obję­ty sank­cja­mi MKOl, ale będzie tam Putin.

        Koł­choź­nik wysto­so­wał więc jakiś „uprzej­my” list do władz Chin, a na jego miej­scu roz­po­czął bym pro­ces nawią­zy­wa­nie sto­sun­ków dyplo­ma­tycz­nych z Taiwanem.

Zapa­mię­ta­ne panie

Pierw­sza, ostat­nia i … głów­na. Pol­skie zwy­cię­stwa. Pole­cam klik­nij w inter­ne­cie :10 naj­więk­szych POLSKICH ZWYCIĘSTW w historii

Wresz­cie

        Po pra­wie latach jakichś pic sank­cji od 1 lute­go obo­wią­zu­ją napraw­dę bole­sne. Od tego dnia Litwa nie prze­pusz­cza przez swój teren trans­por­tu bia­ło­ru­skich soli pota­so­wych i pro­duk­tów ropo pochod­nych, któ­re są głów­ny­mi towa­ra­mi, jakie Bia­ło­ruś eksportuje.

        W odpo­wie­dzi Łuka­szen­ko zaka­zał trans­por­tu przez nasz kraj litew­skich towa­rów, ale to nie tak waż­ne dla Litwy.

Pira­mi­dal­na kara

        Przy­rod­ni brat byłe­go amba­sa­do­ra Bia­ło­ru­si w Pol­sce, a obec­ne­go głów­ne­go sze­fa opo­zy­cji Paw­ła Latusz­ki dostał 6 lat wię­zie­nie za ponoć nama­lo­wa­nie na jakimś pło­cie sym­bo­lu nie­za­leż­nej Bia­ło­ru­si  Pogoni.

Alek­san­der Pruszyński