Obec­ność naszych sojusz­ni­ków z Kana­dy ma podwój­ny cha­rak­ter; z jed­nej stro­ny to wyraz poli­tycz­ne­go wspar­cia, ale z dru­giej stro­ny tak­że i wyraz nasze­go wspól­ne­go bra­ter­stwa z Ukra­iną — powie­dział w czwar­tek po spo­tka­niu z pre­mie­rem Kana­dy Justi­nem Tru­de­au pre­zy­dent Andrzej Duda.

Pre­zy­dent pod­kre­ślił, że obec­ność naszych sojusz­ni­ków z Kana­dy ma podwój­ny cha­rak­ter. “Z jed­nej stro­ny wyraz poli­tycz­ne­go wspar­cia, dodat­ko­wo obok bra­ter­stwa bro­ni i obec­no­ści kana­dyj­skich żoł­nie­rzy tutaj, w naszym rejo­nie, któ­rzy wspie­ra­ją, budu­ją, archi­tek­tu­rę nasze­go bez­pie­czeń­stwa, ale z dru­giej stro­ny to tak­że i wyraz nasze­go wspól­ne­go bra­ter­stwa z Ukra­iną i z bro­nią­cy­mi swo­jej wol­no­ści, nie­pod­le­gło­ści, suwe­ren­no­ści Ukra­iń­ca­mi, któ­rzy każ­de­go dnia wal­czą prze­ciw­ko rosyj­skiej napa­ści” — powie­dział Andrzej Duda.

reklama

Pre­zy­dent zwró­cił też uwa­gę, że to wła­śnie Kana­da od razu na samym począt­ku kon­flik­tu na Ukra­inie przy­sła­ła do Pol­ski, w rejon w pobli­żu gra­ni­cy z Ukra­iną swo­ich żoł­nie­rzy. “Żeby dodat­ko­wo wspar­li wszyst­kie dzia­ła­nia huma­ni­tar­ne i wspar­li tak­że bez­pie­czeń­stwo Rze­czy­po­spo­li­tej w ramach Soju­szu Pół­noc­no­atlan­tyc­kie­go” — powie­dział Duda.

pap
Pre­zy­dent rela­cjo­no­wał, że roz­mo­wa doty­czył rów­nież fun­du­szy na odbu­do­wę Ukra­iny. – Wyra­zi­łem nadzie­ję, że te fun­du­sze będą mogły pły­nąć z UE, że Ukra­inie zosta­nie nada­ny sta­tus kan­dy­da­ta do Unii – wska­zy­wał. – Ale – jak dodał – mam tak­że nadzie­ję, że będą to nie tyl­ko fun­du­sze euro­pej­skie, ale tak­że świa­to­we, że włą­czy się tak­że Kana­da, Sta­ny Zjednoczone.

– Roz­ma­wia­li­śmy z Panem Pre­mie­rem tak­że o tym, że zbrod­nia­rze wojen­ni muszą być bez­względ­nie ści­ga­ni – mówił Andrzej Duda. – Pol­ska wspie­ra pro­ku­ra­to­rów mię­dzy­na­ro­do­wych w poszu­ki­wa­niu, zbie­ra­niu dowo­dów zbrod­ni rosyj­skich na Ukra­inie. Nie ma co ukry­wać, to są zbrod­nie noszą­ce zna­mio­na ludo­bój­stwa – podkreślał.

Szef Gabi­ne­tu Pre­zy­den­ta Paweł Szrot zwra­cał wcze­śniej uwa­gę, że Kana­da jest bar­dzo waż­nym człon­kiem Soju­szu Pół­noc­no­atlan­tyc­kie­go, a wizy­ta pre­mie­ra tego kra­ju w Pol­sce ma na celu potwier­dze­nie jed­no­ści NATO wobec agre­sji Rosji na Ukra­inę. Jak zazna­czył, Kana­da zade­kla­ro­wa­ła duże wspar­cie jeśli cho­dzi o przyj­mo­wa­nie uchodź­ców ukra­iń­skich. Mini­ster dodał, że wyni­ka to z fak­tu, iż w Kana­dzie miesz­ka licz­na mniej­szość ukraińska.