Lot­ni­cza rewo­lu­cja dzie­łem Pola­ków z Kanady

Dru­gi już raz po dwu­let­niej prze­rwie odwie­dza­my fir­mę Ampe­re opra­co­wu­ją­cej rewo­lu­cyj­ne sil­ni­ki lot­ni­cze w opar­ciu o kon­cep­cje pol­skie­go wyna­laz­cy Woj­cie­cha Gaj Jabłoń­skie­go. Sil­ni­ki JEDNOSUWOWE pozwa­la­ją na zabu­do­wę w skrzy­dle samo­lo­tu, zmniej­sza­jąc opór powie­trza i wydat­nie popra­wia­jąc zuży­cie pali­wa. Fir­ma dyna­micz­nie się roz­wi­ja, a Pola­cy i Kana­dyj­czy­cy pol­skie­go pocho­dze­nia sta­no­wią 95 proc. kadry. Roz­ma­wia­my o współ­cze­snych tren­dach w lot­nic­twie, atmos­fe­rze dla roz­wo­ju naj­wyż­szych tech­no­lo­gii w USA i Kana­dzie oraz świa­to­wej pozy­cji pol­skich inży­nie­rów. Fir­ma nie­ba­wem zwięk­szać będzie zatrud­nie­nie i już dzi­siaj szu­ka naj­wyż­szej kla­sy spe­cja­li­stów m.in. w Pol­sce, ofe­ru­jąc moż­li­wość przesiedlenia.