Polo­nij­ny komi­tet w USA wysto­so­wał do komi­sji pla­no­wa­nia prze­strzen­ne­go Jer­sey City list z kom­pro­mi­so­wym pro­jek­tem reno­wa­cji pla­cu, na któ­rym stoi Pomnik Katyński.

Uwzględ­niał­by on inte­re­sy spo­łecz­no­ści pol­sko-ame­ry­kań­skiej, orga­ni­zu­ją­cej tam patrio­tycz­ne wydarzenia.

W kore­spon­den­cji do kie­row­nic­twa komi­sji pla­no­wa­nia w Jer­sey City, w sta­nie New Jer­sey, Komi­tet Kon­ser­wa­cji Pomni­ka Katyń­skie­go i Obiek­tów Histo­rycz­nych (CCKM&HO) wyra­ża swo­je oba­wy łączą­ce się m.in. z tym, że prze­pro­jek­to­wa­nie prze­strze­ni nie uwzględ­nia­ło­by maso­we­go cha­rak­te­ru orga­ni­zo­wa­nych przy monu­men­cie uro­czy­sto­ści. Utrud­ni­ło­by tam dostęp, nie speł­nia­ło wymo­gów bez­pie­czeń­stwa oraz zakłó­ca­ło widoczność.

Reklama

W kore­spon­den­cja sygno­wa­nej przez wice­pre­ze­sa komi­te­tu ds. biz­ne­so­wych Woj­cie­cha Sta­na Mazu­ra przy­zna­je on, że pew­ne postu­la­ty skie­ro­wa­ne do dyrek­tor wyko­naw­czej EPA-SID Eli­za­beth Cain, jed­nost­ki admi­ni­stra­cyj­no-biz­ne­so­wej odpo­wie­dzial­nej za kształt i roz­wój dziel­ni­cy, zosta­ły uwzględ­nio­ne. Usu­nię­te zosta­ły m.in. drze­wa w pobli­żu pomni­ka zasła­nia­ją­ce jego widok, a tak­że powięk­szo­na wybru­ko­wa­na prze­strzeń, aby pomie­ścić tam oko­ło 200 osób.

„Wiel­kie wyda­rze­nia, któ­re orga­ni­zo­wa­li­śmy w prze­szło­ści (…) liczy­ły nawet 500 – 700 osób. W takim przy­pad­ku uzy­ska­nie pozwo­le­nia na zgro­ma­dze­nia i zapro­jek­to­wa­nie dostę­pu do prze­strze­ni w taki spo­sób, aby tłum wypeł­niał prze­strzeń wokół monu­men­tu tak­że od stro­ny Uli­cy Mont­go­me­ry, było­by wła­ści­we i bez­piecz­ne, w porów­na­niu do bar­dzo ogra­ni­czo­nej prze­strze­ni od stro­ny rze­ki Hud­son” – pod­kre­śla m.in. CCKM&HO.

Zwra­ca uwa­gę na to, że oto­cze­nie pomni­ka ziem­nym wałem i wyso­ki­mi ław­ka­mi przy zacho­wa­niu jed­ne­go tyl­ko wej­ścia stwa­rza­ło­by trud­no­ści przy ewa­ku­acji. W dobie pan­de­mii koro­na­wi­ru­sa unie­moż­li­wia­ło­by też utrzy­ma­nie dystan­su społecznego.

W liście do komi­sji pla­no­wa­nia CCKM&HO akcen­tu­je, że nikt nie zabie­gał o jego apro­ba­tę dla pla­nów, a SID jedy­nie grzecz­no­ścio­wo infor­mo­wa­ło, któ­re z postu­la­tów komi­te­tu, doty­czą­cych zmian, zosta­ły uwzględ­nio­ne, a któ­re nie.

Kom­pro­mi­so­wa pro­po­zy­cja CCKM&HO zakła­da m.in. aby drze­wa pozo­sta­łe w pobli­żu pomni­ka zastą­pić niski­mi krze­wa­mi, wymie­nić pla­no­wa­ne ławy z wyso­ki­mi blo­ku­ją­cy­mi widok opar­cia­mi na niż­sze oraz zbu­do­wać sze­ro­kie na ok. 4,5 metra wej­ście od stro­ny Uli­cy Montgomery.

PAP