Kon­ser­wa­ty­ści oskar­ża­ją libe­ral­ne­go posła Sha­fqa­ta Ali (Bramp­ton Cen­tre) o „naru­sze­nie powa­gi Izby” w związ­ku z incy­den­tem, któ­ry miał miej­sce 6 maja, kie­dy to libe­ral­ny poseł został przy­ła­pa­ny na zdal­nym uczest­nic­twie w obra­dach Izby z toalety.

„Poseł dosłow­nie korzy­stał z toa­le­ty, uczest­ni­cząc w posie­dze­niu Izby Gmin, kate­dry kana­dyj­skiej demo­kra­cji. Nie mogę w to uwie­rzyć  – powie­dział 9 maja John Bras­sard, przy­wód­ca Izby Konserwatystów,

Incy­dent został po raz pierw­szy zasy­gna­li­zo­wa­ny 6 maja przez kon­ser­wa­tyw­ną posłan­kę Lailę Goodridge.

reklama

W odpo­wie­dzi na kon­tro­wer­sje Ali prze­pro­sił Izbę w oświad­cze­niu przed­ło­żo­nym 9 maja w Izbie Gmin za pośred­nic­twem Zoom .

Bras­sard oskar­żył libe­ra­łów o oka­zy­wa­nie „rażą­ce­go bra­ku sza­cun­ku” Par­la­men­to­wi, powo­łu­jąc się na dwa poprzed­nie incy­den­ty w 2021 r., kie­dy libe­rał poseł Will Amos został zła­pa­ny nago przed kamerą

Roz­wią­za­niem pro­ble­mu, uwa­ża Bras­sard, było­by „zakoń­cze­nie moż­li­wo­ści zdal­ne­go uczestnictwa”.

„Czas, aby­śmy wszy­scy wró­ci­li tutaj, na swo­je miej­sca w tej Izbie.