Depar­ta­ment Obro­ny Naro­do­wej Kana­dy poin­for­mo­wał, że kmdr. Dale St. Cro­ix został tym­cza­so­wo usu­nię­ty ze sta­no­wi­ska dowód­cy HMCS Hali­fax i jest przed­mio­tem docho­dze­nia dyscyplinarnego.

Depar­ta­ment twier­dzi, że docho­dze­nie „(nie) doty­czy żad­ne­go nie­wła­ści­we­go zacho­wa­nia seksualnego”.

Fre­ga­ta roz­po­czę­ła sze­ścio­mie­sięcz­ną misję na wodach Euro­py Pół­noc­nej 17 mar­ca w ramach natow­skiej ope­ra­cji Reas­su­ran­ce, misji odstra­sza­nia w Euro­pie Środ­ko­wej i Wschodniej.

reklama

Mary­nar­ka wojen­na bada kil­ka incy­den­tów, któ­re mia­ły miej­sce na pokła­dzie stat­ku pod­czas wizy­ty w por­cie w Świ­no­uj­ściu w Polsce.

St. Cro­ix prze­jął dowódz­two HMCS Hali­fax w lip­cu 2021 r.

kmdr. Paul Mount­ford jest teraz tym­cza­so­wym dowód­cą okrętu.