od 29 sierp­nia Quebec zaofe­ru­je pią­tą daw­kę szcze­pion­ki COVID-19 wszyst­kim dorosłym
Oso­by w wie­ku 75 lat i star­sze kwa­li­fi­ku­ją­ce się na nią już dzi­siaj, oso­by w wie­ku 60 lat i star­sze od 22 sierpnia

W związ­ku z nad­cho­dzą­cym rokiem szkol­nym i zbli­ża­ją­cym się powro­tem do pra­cy dla wie­lu miesz­kań­ców Quebe­cu, pro­win­cja roz­po­czy­na nową kam­pa­nię szcze­pień prze­ciw­ko COVID-19.

Pod­czas swo­je­go pierw­sze­go wystą­pie­nia na kon­fe­ren­cji pra­so­wej COVID-19 od sze­ściu mie­się­cy pre­mier Fra­nço­is Legault powie­dział, że “dzię­ki szcze­pion­ce życie pra­wie wró­ci­ło do normy”.

Zachę­ca ludzi, któ­rzy nie otrzy­ma­li daw­ki w cią­gu ostat­nich pię­ciu mie­się­cy lub dłu­żej, aby zro­bi­li kolej­ny zastrzyk.

Każ­dy, kto ma ukoń­czo­ne 18 lat, będzie mógł zare­zer­wo­wać sobie zastrzyk od 29 sierpnia.
Do Legault dołą­czył we wto­rek mini­ster zdro­wia Chir­tian Dubé, dyrek­tor ds. zdro­wia publicz­ne­go dr Luc Boile­au i spe­cja­li­sta ds. cho­rób zakaź­nych, dr Caro­li­ne Quach.

Według Dubé sieć zdro­wia może obec­nie ofe­ro­wać 300 000 dawek szcze­pio­nek tygodniowo.

„Mamy moż­li­wo­ści zaszcze­pić każ­de­go, kto zechce ” – powiedział.

Łącz­nie dostęp­nych będzie oko­ło 150 punk­tów szcze­pień, nie licząc aptek — powie­dział minister.