Rodzi­ce małych dzie­ci mogą potrze­bo­wać recep­ty na dostęp­ne bez recep­ty leki prze­ciw­go­rącz­ko­we i prze­ciw­bó­lo­we z powo­du nie­do­bo­rów w nie­któ­rych apte­kach, ostrze­ga Szpi­tal Sick Kids  w Toronto.

W liście wysła­nym do opie­ku­nów szpi­tal poin­for­mo­wał, że nie­któ­re apte­ki w całym kra­ju mają do czy­nie­nia z nie­do­bo­ra­mi płyn­ne­go Tyle­no­lu i Advilu.

„Jeśli Two­je dziec­ko potrze­bu­je para­ce­ta­mo­lu w płyn­nej posta­ci, teraz będziesz potrze­bo­wać recep­ty” – czy­ta­my w liście. „Obec­nie nie moż­na go sprze­da­wać bez recep­ty, ponie­waż far­ma­ceu­ta musi go prze­pa­ko­wać z dużych bute­lek na mniejsze”.

W oświad­cze­niu dla CTV News Toron­to rzecz­nik Sick­Kids powie­dział, że apte­ki takie jak Shop­pers Drug Mart są dotknię­te ogól­no­kra­jo­wy­mi nie­do­bo­ra­mi. Szpi­tal twier­dzi, że dzie­ci prze­by­wa­ją­ce na noc w Sick­Kids będą mogły otrzy­mać leki, ale ci, któ­rzy odwie­dza­ją szpi­tal, a następ­nie wra­ca­ją do domu, będą musie­li uzy­skać recep­tę od swo­je­go lekarza.

Jen Bel­cher, wice­pre­zes ds. ini­cja­tyw stra­te­gicz­nych i rela­cji człon­kow­skich Sto­wa­rzy­sze­nia Far­ma­ceu­tów Onta­rio, mówi, że to zale­ce­nie nie ozna­cza, że ​​klien­ci nie mogą kupo­wać płyn­ne­go Advi­lu i Tyle­no­lu bez recepty.

„Recep­ta to uła­twia w tym sen­sie, że zawie­ra instruk­cje doty­czą­ce wyda­wa­nia  pro­duk­tu. Ale osta­tecz­nie płyn­ny Tyle­nol nie zmie­nił się z leku bez recep­ty na pro­dukt tyl­ko na recep­tę” – powie­dzia­ła CP24.

Bel­cher wyja­śnił, że nie­do­bór ma wpływ na mniej­sze butel­ki, któ­re są zwy­kle sprze­da­wa­ne bez recep­ty, dla­te­go w nie­któ­rych przy­pad­kach zale­ca­ją rodzi­com uzy­ska­nie recept, aby far­ma­ceu­ci mogli uży­wać więk­szych bute­lek, aby zre­ali­zo­wać prośby.

Sick­Kids zale­ca rów­nież rodzi­com roz­wa­że­nie innych form leków, w tym table­tek do żucia.