Wie­rzę, że otwar­cie kana­łu przez Mie­rze­ję Wiśla­ną to począ­tek czwar­te­go por­tu Rze­czy­po­spo­li­tej; to nowy impuls dla roz­wo­ju tej zie­mi, ale przede wszyst­kim, że to kolej­ny akt tego, by Pol­ska była napraw­dę nie­pod­le­gła, suwe­ren­na i była liczą­cym się pań­stwem — powie­dział w sobo­tę pre­zes PiS Jaro­sław Kaczyński.

“Dzi­siaj, po raz kolej­ny udo­wad­nia­my, że jeste­śmy poważ­ny pań­stwem i dla­te­go, że nikt nie jest w sta­nie nas zatrzy­mać w tego rodza­ju ini­cja­ty­wach, ale tak­że i dla­te­go, że potra­fi­my zro­bić to, co zapo­wie­dzie­li­śmy, że jeste­śmy spraw­czy” — powie­dział pre­zes PiS Jaro­sław Kaczyń­ski, pod­czas sobot­niej uro­czy­sto­ści ofi­cjal­ne­go otwar­cia kana­łu żeglu­go­we­go przez Mie­rze­ję Wiślaną.

Zda­niem pre­ze­sa PiS, “dzi­siaj mamy waż­ny dzień”. “Waż­ny dzień, któ­ry two­rzy też bar­dzo istot­ną per­spek­ty­wę. Per­spek­ty­wę wła­śnie tego czwar­te­go por­tu i per­spek­ty­wę lep­sze­go jesz­cze niż dzi­siaj roz­wo­ju tej zie­mi — Elblą­ga, waż­ne­go mia­sta, z któ­rym jestem sam głę­bo­ko zwią­za­ny, i War­mii, i Mazur nawet, i jesz­cze dalej” — powie­dział Kaczyński.

Jak wska­zał, “musi­my tą dro­gą iść, trze­ba to roz­wi­jać — to jest pierw­szy krok, ten naj­waż­niej­szy, decy­du­ją­cy”. Ale — jak dodał — musi­my myśleć już dzi­siaj o tych kolejnych.

“Wie­rzę, że to począ­tek czwar­te­go por­tu Rze­czy­po­spo­li­tej. Wie­rzę, że to nowy impuls dla roz­wo­ju tej zie­mi. Ale przede wszyst­kim wie­rzę, że to kolej­ny akt tego, co było przez bar­dzo dłu­gie lata naszym marze­niem, tak­że po 1989 roku, by Pol­ska była napraw­dę nie­pod­le­gła, napraw­dę suwe­ren­na i napraw­dę była sil­nym, poważ­nym, liczą­cym się pań­stwem” — powie­dział pre­zes PiS.
PAP