Czy oso­ba posia­da­ją­ca zatar­ty rekord kry­mi­nal­ny w Pol­sce powin­na go ujaw­nić w doku­men­tach kana­dyj­skich? Czy wszyst­kie wyro­ki są trak­to­wa­ne tak samo? Czy nie­ujaw­nie­nie posia­da­nia wyro­ku zagra­nicz­ne­go w poda­niu o zezwo­le­nie na wlot ma jakiś wpływ na dal­sze postę­po­wa­nia prawne?

Czy nale­ży powie­dzieć swo­je­mu adwo­ka­to­wi lub upraw­nio­ne­mu dorad­cy imi­gra­cyj­ne­mu o wyro­ku, pomi­mo że jest zama­za­ny i nawet wte­dy, jeśli pol­ski praw­nik dora­dził, by zatar­te­go wyro­ku nie ujawniać?

Róż­ni­ce sys­te­mów pra­wa róż­nych kra­jów mogą być przy­czy­ną popeł­nie­nia, cza­sem zupeł­nie nie­świa­do­mie, poważ­nych błę­dów. Jed­nak nie­zna­jo­mość pra­wa nie uspra­wie­dli­wia tych, któ­rzy pra­wo zła­ma­li, nawet jeśli nie mie­li złych inten­cji. War­to mieć to na uwadze.

Reklama

A ZATEM CO DYKTUJE KANADYJSKIE PRAWO?

Pro­ce­du­ry poby­to­we naka­zu­ją, by rząd kana­dyj­ski dokład­nie spraw­dzał kar­to­te­ki kry­mi­nal­ne sta­ra­ją­cych się o pobyt sta­ły imi­gran­tów. Posia­da­nie rekor­du kry­mi­nal­ne­go, choć nie zawsze, może być głów­nym powo­dem decy­zji odmow­nej. Dla­te­go w sytu­acji, kie­dy naru­szy­ło sie w kra­ju pocho­dze­nia pra­wo, oso­ba sta­ra­ją­ca się o pobyt oba­wia się, że ujaw­nie­nie prze­szło­ści może być jed­no­znacz­ne z odmo­wą poby­tu i nawet depor­ta­cją, jed­nak samo nie­ujaw­nie­nie wyro­ku jest już powo­dem odrzu­ce­nia wnio­sku i otrzy­ma­nia naka­zu depor­ta­cyj­ne­go. Zdzi­wi­li­by­ście się, jak dokład­ne infor­ma­cję rząd Kana­dy i Pol­ski wymie­nia mię­dzy sobą, oczy­wi­ście nie było tak zawsze. Poro­zu­mie­nia mię­dzy kra­ja­mi pozwa­la­ją na spraw­dze­nie wnio­sko­daw­cy i przed uzy­ska­niem przez oso­bę poby­tu sta­łe­go. Oso­by ubie­ga­ją­ce się o wizy cza­so­we, tak jak wiza stu­denc­ką lub pra­cow­ni­cza, nie są tak dokład­nie spraw­dza­ne, z tego wzglę­du że wiza za jakiś czas się skoń­czy i wiza cza­so­wą nie daje pra­wa zamiesz­ka­nia na stale.

Co zatem nale­ży zro­bić w przy­pad­ku posia­da­nia rekor­du? Nale­ży się przyj­rzeć prze­wi­nie­niu. Nale­ży też pamię­tać, że urząd kana­dyj­ski NIE UZNAJE ZATARCIA rekor­du kry­mi­nal­ne­go z Pol­ski czy innych kra­jów. A wiem to z wła­snej prak­ty­ki, ponie­waż mia­łam sytu­ację kie­dy klien­ci nie poin­for­mo­wa­li mnie o swo­ich wykro­cze­niach kar­nych, zwłasz­cza posia­da­jąc pol­skie zatar­cie. Po zło­że­niu poda­nia, urząd kana­dyj­ski infor­mo­wał mnie, iż wnio­sko­daw­ca nie tyl­ko posia­da rekord, jest tak­że oskar­żo­ny o fał­szo­wa­nie infor­ma­cji w poda­niu imi­gra­cyj­nym, co sta­no­wi poważ­ny pro­blem praw­ny w uzy­ska­niu poby­tu. Rząd kana­dyj­ski ma moż­li­wo­ści spraw­dze­nia i odkry­cia infor­ma­cji, nawet wyro­ków zatartych.

Zata­ja­nie fak­tów lub poda­wa­nie nie­praw­dzi­wych infor­ma­cji może być tak­że suro­wo karane.

Naj­gor­sze jest to, że nie­któ­re oso­by są prze­ko­na­ne, że rekor­du zatar­te­go nie muszą ujaw­niać Kana­dzie. Jed­nak pamię­taj­my, że skła­da­jąc wnio­sek o imi­gra­cję do Kana­dy, musi­my kie­ro­wać się zasa­da­mi pra­wa kana­dyj­skie­go, nie pol­skie­go czy inne­go kraju.

Pra­wo kana­dyj­skie wyma­ga, by uzy­skać decy­zję reha­bi­li­ta­cji kry­mi­nal­nej według obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów kana­dyj­skich, nie inne­go kra­ju. W dodat­ku nie każ­dy wyrok sta­no­wi pro­blem praw­ny. W świe­tle kana­dyj­skich prze­pi­sów, bra­ne jest pod uwa­gę wie­le czyn­ni­ków, na przy­kład: w jakim wie­ku oso­ba doko­na­ła wykro­cze­nia, ile razy mia­ła kon­flikt z pra­wem, jak daw­no to mia­ło miej­sce, jak suro­wy był wyrok i jakiej natu­ry prze­wi­nie­nie. Nie­któ­re prze­wi­nie­nia są auto­ma­tycz­nie reha­bi­li­to­wa­ne po upły­wie cza­su i nie trze­ba się oba­wiać, że pobyt zosta­nie odmó­wio­ny. A zatem radzę, by poroz­ma­wiać o tym szcze­rze ze swo­im repre­zen­tan­tem praw­nym. Pra­wo kana­dyj­skie w przy­pad­ku posia­da­nia rekor­du kry­mi­nal­ne­go pro­po­nu­je róż­ne roz­wią­za­nia, zależ­ne od indy­wi­du­al­nej sytu­acji imi­gran­ta ubie­ga­ją­ce­go się o wizę imigracyjną.

Iza­be­la Embalo

licen­cjo­no­wa­ny doradca

tel/text. 416–5152022

www.emigracjakanada.net