Spon­so­ro­wa­nie-ape­la­cje

Wie­le osób uwa­ża, że imi­gra­cyj­ne pra­wo łącze­nia rodzin to dość łatwa pro­ce­du­ra. Wie­le też osób jest prze­ko­na­nych, że jeśli wyj­dą za kana­dyj­skie­go oby­wa­te­la lub rezy­den­ta, pobyt jest gwa­ran­to­wa­ny. Nie­ste­ty, ale obec­ne pra­wo spon­so­ro­wa­nia bli­skich jest dość skom­pli­ko­wa­ne i aby otrzy­mać rezy­den­cję kana­dyj­ską w tym pro­gra­mie nie tyl­ko nale­ży speł­nić okre­ślo­ne praw­ne kry­te­ria, ale tak­że odpo­wied­nio udo­ku­men­to­wać wnio­sek. Jeśli urząd wyma­ga kwa­li­fi­ka­cyj­nej roz­mo­wy, a teraz odby­wa się ona tak­że tele­fo­nicz­nie, i spon­sor oraz oso­ba spon­so­ro­wa­na nie zro­bią pozy­tyw­ne­go wra­że­nia na urzęd­ni­ku, np. nie odpo­wie­dzą w mia­rę popraw­nie na pyta­nia, pobyt może zostać oso­bie spon­so­ro­wa­nej odmó­wio­ny. Podob­nie, jeśli spon­so­ru­je się rodzi­ców. Tu przy­czy­ny sa oczy­wi­ście inne.

Odwo­ła­nia pierw­sze­go stop­nia prze­pro­wa­dza się w try­bu­na­le imi­gra­cyj­nym Immi­gra­tion Appe­al Divi­sion. Zawia­do­mie­nie o ape­la­cji musi być zło­żo­ne w cią­gu 30 dni od okre­ślo­ne­go cza­su od daty otrzy­ma­nia pisem­nej nega­tyw­nej decy­zji. Ape­la­cje prze­pro­wa­dza spon­sor, a nie oso­ba spon­so­ro­wa­na. Nie wszy­scy kwa­li­fi­ku­ją się do odwo­ła­nia (oso­by spon­so­ro­wa­ne), np. wnio­sko­daw­cy, któ­rzy mają poważ­ne wyro­ki kar­ne lub któ­rzy doko­na­li wykro­cze­nia poda­nia nie­praw­dzi­wych infor­ma­cji we wnio­sku lub doku­men­ta­cji, ewen­tu­al­nie w cza­sie prze­słu­cha­nia, tra­cą pra­wo do apelacji.

​Jakie spra­wy są naj­czę­ściej odwo­ły­wa­ne? Przy­pad­ki odmo­wy ze wzglę­du na posą­dze­nie przez wła­dze imi­gra­cyj­ne, że mał­żeń­stwo nie jest praw­dzi­we i wzię­te jedy­nie w celu otrzy­ma­nia poby­tu sta­łe­go w Kanadzie.

reklama

 


Podob­nie ape­lu­je się spra­wy bra­ku odpo­wied­nich docho­dów, czy złe­go sta­nu zdro­wia człon­ków rodzi­ny.  Waż­ne jest, że w trak­cie odwo­ła­nia moż­na przy­wo­łać tak zwa­ne wzglę­dy huma­ni­tar­ne, któ­re są bra­ne pod uwa­gę przez decy­du­ją­ce­go w spra­wie przed­sta­wi­cie­la try­bu­na­łu, na przy­kład dobro dziec­ka czy roz­bi­cie rodziny. 

A zatem, jeśli odma­wia się kana­dyj­skie­mu spon­so­ro­wi spro­wa­dze­nia na sta­łe star­szej mat­ki ze wzglę­du na brak odpo­wied­nich docho­dów, try­bu­nał może brać pod uwa­gę to, że oso­ba jest zupeł­nie samot­na, czy spon­sor w momen­cie odwo­ła­nia ma już wystar­cza­ją­cy dochód itp.

Na odwo­ła­nie moż­na cze­kać dość dłu­go-rok lub wię­cej, więc sytu­acja finan­so­wa spon­so­ra może zmie­nić się na lepszą. 

Pro­szę też pamię­tać, że w przy­pad­ku skła­da­nia poda­nia o spon­sor­stwo żony, kon­ku­bi­ny, męża, kon­ku­ben­ta, dziec­ka w wie­ku zależ­nym nie trze­ba mieć dużych docho­dów. Dość wyso­kie docho­dy muszą być na przy­kład wyka­za­ne w spra­wach spon­sor­stwa rodzi­ców, dziadków.

Oso­bi­ście uwa­żam, że nale­ży uni­kać ape­la­cji, choć są sytu­acje, że dopie­ro na pozio­mie odwo­ła­nia decy­zji i wte­dy, kie­dy moż­na popro­sić o huma­ni­tar­ne wzglę­dy, spra­wę moż­na wygrać. Oso­by ubie­ga­ją­ce się poza Kana­dą mają moż­li­wość odwo­ła­nia się do Immi­gra­tion Appe­al Divi­sion ‑mniej for­mal­ną pro­ce­du­rą. Nie­kie­dy też jest moż­li­wość zała­twie­nia pozy­tyw­nej decy­zji poprzez roz­mo­wę z przed­sta­wi­cie­lem rzą­du Kana­dy — media­cja (Alter­na­ti­ve Dispu­te Reso­lu­tion). Inną moż­li­wo­ścią zło­że­nia ape­la­cji jest odwo­ła­nie w Sądzie Federalnym.

​Iza­be­la Embalo

licen­cjo­no­wa­ny dorad­ca imigracyjny

tel. 416–5152022

ema­il: emiz@live.ca

www.emigracjakanada.net