Co to jest LMIA?

Naj­po­pu­lar­niej­szym pro­gra­mem wizy pra­cy dla osób do 35 roku życia (oby­wa­te­le pol­scy) jest pro­gram Inter­na­tio­nal Expe­rien­ce Cana­da. Co jed­nak zro­bić, jeśli sko­rzy­sta­li­śmy już z pro­gra­mu IEC, wiza się koń­czy lub jeśli mamy wię­cej jak 35 lat?

Jeśli chce­my uzy­skać wizę pra­cy na dłuż­szy okres cza­su ( 2 lata) musi­my naj­pierw zna­leźć pra­co­daw­cę, któ­ry zgo­dził­by się wystą­pić o LMIA ( Labo­ur Mar­ket Impact Asses­sment). I co to jest LMIA? To jest jak­by kana­dyj­ska opi­nia o ryn­ku pra­cy, a dokład­niej zgo­da na zatrud­nie­nie cudzo­ziem­ca w Kanadzie.

LMIA wyda­wa­na jest po uprzed­nim prze­ko­na­niu urzęd­ni­ka z Servi­ce Cana­da, że na miej­sce jakie ma zająć cudzo­zie­miec, fir­ma nie może zna­leźć Kana­dyj­czy­ków czy sta­łych rezy­den­tów Kana­dy. A zatem, że zagra­nicz­ny pra­cow­nik nie zabie­ra pra­cy Kana­dyj­czy­kom, a uzu­peł­nia bra­ki kadro­we. Urząd czę­sto chce też widzieć, że nowi pra­cow­ni­cy będą tre­no­wać pra­cow­ni­ków w Kana­dzie, choć nie jest to warun­kiem koniecz­nym uzy­ska­nia LMIA.

reklama

Kana­dyj­ska fir­ma musi zapew­nić pra­cę na mini­mum rok, choć naj­czę­ściej kon­trak­ty pra­cy są na dwa lata z moż­li­wo­ścią prze­dłu­że­nia. Po zakoń­cze­niu wizy, oso­ba musi posia­dać nową LMIA, i jeśli chce uzy­skać nową wizę zatrud­nie­nia na następ­ne 1–2 lata.
[yop_poll id=“3”]

Pra­cę moż­na zmie­nić, ale żeby uzy­skać wizę nowy pra­co­daw­ca musi wystą­pić o LMIA. Wiza pra­cy w opar­ciu o LMIA jest bowiem zamknię­ta i moż­na pra­co­wać tyl­ko dla tego pra­co­daw­cy, któ­ry wystą­pił o LMIA dla zagra­nicz­ne­go pra­cow­ni­ka. Na doku­men­cie wizo­wym będą bowiem okre­ślo­ne warun­ki otrzy­ma­nia i utrzy­ma­nia wizy — np. dla jakiej fir­my moż­na pra­co­wać, w jakiej loka­li­za­cji. War­to zwró­cić uwa­gę na te zapi­ski urzę­do­we, otrzy­mu­jąc doku­ment auto­ry­za­cji pracy.

Nie jest łatwo zna­leźć takie­go pra­co­daw­cę, któ­ry chciał­by uzy­skać LMIA dla swo­ich pra­cow­ni­ków, i dla­te­go że pro­ce­du­ry urzę­do­we zwią­za­ne z uzy­ska­niem LMIA nie są pro­ste. Kana­dyj­ski pra­co­daw­ca musi zro­bić opła­ty, a tak­że pod­pi­sać poważ­ne i egze­kwo­wa­ne praw­nie umo­wy z pra­cow­ni­ka­mi oraz kana­dyj­skim rzą­dem. Fir­ma kana­dyj­ską może się też spo­dzie­wać kon­tro­li rzą­do­wych, mają­cych na celu spraw­dze­nie warun­ków pra­cy i czy są one zgod­ne z dekla­ra­cją pra­co­daw­cy w poda­niu o LMIA.

War­to też pamię­tać, że oprócz dłuż­sze­go poby­tu w Kana­dzie i legal­ne­go zatrud­nie­nia, LMIA daje kan­dy­da­tom na pobyt sta­ły wie­le dodat­ko­wych punk­tów, otwie­ra­jąc dro­gę do poby­tu sta­łe­go zagra­nicz­ne­mu pra­cow­ni­ko­wi i jego rodzinie.

Nie wszyst­kie wizy pra­cy wyma­ga­ją posia­da­nia LMIA, ale jest to dość obszer­ny temat na inną publikację.

Iza­be­la Embalo

dorad­ca pra­wa imigracyjnego

Kana­da

tel. 416–5152022

www.emigracjakanada.net