Pew­nie zasta­na­wia­cie się, czy biu­ro imi­gra­cyj­ne obec­nie pra­cu­je, i jeśli tak, w jakim wymia­rze? Urząd imi­gra­cyj­ny nadal przyj­mu­je i pro­ce­su­je wnio­ski imi­gra­cyj­ne, jed­nak oso­by, któ­re zło­ży­ły swo­je poda­nia po 18 mar­ca 2020 mogą spo­dzie­wać się opóź­nień. Nie nale­ży się zatem mar­twić, jeśli nie otrzy­ma­li­ście decy­zji w okre­ślo­nym poprzed­nio przez urząd terminie.

Trwa­ją nadal loso­wa­nia w sys­te­mie imi­gra­cyj­nym Express Entry. Dla przy­po­mnie­nia Express Entry nie jest pro­gra­mem imi­gra­cyj­nym, jest jedy­nie sys­te­mem selek­cji kan­dy­da­tów na pobyt sta­ły. W sys­tem EE wcho­dzą eko­no­micz­ne pro­gra­my i takie jak na przy­kład “Fede­ral­na Kla­sa Pra­cow­ni­ków z Umie­jęt­no­ścia­mi” (Fede­ral Skil­led Workers).

W jed­nym z następ­nych arty­ku­łów przy­bli­żę Wam pro­gra­my, jakie są zawar­te w sys­te­mie Express Entry I jaki­mi kry­te­ria­mi się posługują.

Jeśli ktoś wstrzy­mu­je się z zało­że­niem swo­je­go pro­fi­lu i tyl­ko z powo­du zaist­nia­łej sytu­acji, nie powi­nien. Jeśli są szan­se na wylo­so­wa­nie miej­sca, war­to taki pro­fil zało­żyć. Pamię­taj­cie także,że pro­win­cje wybie­ra­ją kan­dy­da­tów z puli Express Entry, i czę­sto z mniej­szą punk­ta­cją. Aby jed­nak zakwa­li­fi­ko­wać się i być przy­ję­tym do puli, nale­ży speł­nić mini­mal­ne kry­te­ria pro­gra­mów fede­ral­nych, a zatem zdać język angiel­ski, i zro­bić ewa­lu­ację edu­ka­cji spo­za Kana­dy. Kan­dy­dat musi tak­że spro­stać wymo­gom odno­śnie doświad­cze­nia zawodowego.

reklama

Jak wspo­mnia­łam w poprzed­nim arty­ku­le, wnio­ski spon­sor­skie są tak­że nadal przyj­mo­wa­ne. A zatem jeśli przy­go­tu­je­cie poda­nie spon­sor­skie, moż­na je już teraz wysłać. Nie­któ­re for­mu­la­rze i doku­men­ty mogą się przedaw­nić, więc aby nie powta­rzać pra­cy przy­go­to­wy­wa­nia wnio­sku ponow­nie, lepiej wysłać poda­nie już teraz. W dodat­ku czym prę­dzej “sta­nie­cie w kolej­ce”, tym szyb­ciej jest szan­sa na osta­tecz­na decyzję.

Oso­by zain­te­re­so­wa­ne spon­so­rin­giem rodzi­ców lub dziad­ków, infor­mu­ję, że obec­nie rząd wstrzy­mał nabór łącze­nia rodzin w tej kate­go­rii na rok 2020. Czy pro­gram się otwo­rzy, tego jesz­cze nie wie­my. Podob­nie z przyj­mo­wa­niem podań azylanckich.
Stu­den­ci zagra­nicz­ni , któ­rzy prze­szli na sys­tem stu­diów on-linę będą mie­li zali­czo­ną naukę poza kla­sa, pomi­mo, iż prze­pi­sy imi­gra­cyj­ne wyma­ga­ją, by nauka odby­wa­ła się jedy­nie w kla­sie ( praw­ne kry­te­ria wizy studenckiej).

Pamię­taj­cie tak­że, że wnio­ski elek­tro­nicz­ne moż­na nadal zło­żyć i w róż­nych kate­go­riach imi­gra­cyj­nych, np. prze­dłu­że­nie wizy, uzy­ska­nie wizy pra­cy, stu­denc­kiej, itp. Są one nawet pre­fe­ro­wa­ne przez urząd, ani­że­li wnio­ski papierowe.

Jeśli bra­ku­je Wam jakie­goś doku­men­tu i z powo­du zaist­nia­łej sytu­acji COVID 19, moż­na nadal wysłać poda­nie, np. Express Entry ( po otrzy­ma­niu zapro­sze­nia) lub spon­sor­skie. W wie­lu bowiem przy­pad­kach jest okre­ślo­ny czas, i jeśli w okre­ślo­nym ter­mi­nie nie zło­ży­cie poda­nia, może­cie otrzy­mać decy­zję odmow­ną. Obec­nie urząd wydał instruk­cje, że moż­na wysłać nie­kom­plet­ne poda­nie (co wcze­śniej było nie­moż­li­we), ale z uza­sad­nie­niem. Przy­kła­do­wo, jeśli nie może­cie uzy­skać w Pol­sce peł­ne­go świa­dec­twa uro­dze­nia, bo insty­tu­cje wyda­ją­ce są cza­so­wo zamknię­te, jest to myślę wystar­cza­ją­cym powo­dem, by zło­żyć wnio­sek bez tego doku­men­tu. Nale­ży jed­nak pamię­tać, że jeśli nie dołą­czy­cie uza­sad­nie­nia, może to być powo­dem odmo­wy ‑waż­ne!

Iza­be­la Embalo
Licen­cjo­no­wa­ny Kon­sul­tant Imigracyjny
19 LAT DOŚWIADCZENIA

www.emigracjakanada.net

OSOBY ZAINTERESOWANE IMIGRACJĄ PROSIMY O KONTAKT.
Z DUŻYM SUKCESEM POMOGLIŚMY SETKOM POLSKICH IMIGRANTÓW OSIEDLIĆ SIĘ NA STAŁE W KANADZIE.
POMOGAMY TAKŻE W SPRAWACH TRUDNYCH (PODANIA HUMANITARNE, ODDALENIA DEPORTACJI, ARESZTY IMIGRACYJNE, REHABILITACJE KRYMINALNE, APELACJE I INNE).

TEL/TEXT: (416)-515‑2022
immfls@hotmail.com