Legal­ne kana­dyj­skie zatrud­nie­nie wie­lu pol­skich fachow­ców jest w obec­nym pra­wie imi­gra­cyj­nym bar­dzo pomoc­ne, a nie­kie­dy wła­ści­wie obo­wiąz­ko­wo wyma­ga­ne, by speł­nić warun­ki pro­gra­mu sta­łe­go poby­tu w gru­pie tak zwa­nych imi­gran­tów ekonomicznych.

Więk­szość pol­skich imi­gran­tów, przy­by­wa­ją­cych do Kana­dy na kon­trakt pra­cy ma szan­se otrzy­mać sta­ły pobyt i jedy­nie przez zatrud­nie­nie w kana­dyj­skiej fir­mie. Jest tez moż­li­wość wylo­so­wa­nia kan­dy­da­ta poprzez pro­gra­my nomi­na­cji pro­win­cji lub zwy­czaj­nie zło­że­nia poda­nia o pobyt w pro­gra­mie rezy­den­cji, któ­rejś z pro­win­cji, jed­nak pre­fe­ro­wa­ni są kan­dy­da­ci z ofer­ta pra­cy w Kana­dzie lub tacy, któ­rzy już w Kana­dzie legal­nie pra­co­wa­li. Moż­na się oczy­wi­ście domy­ślić dla­cze­go-Kana­da woli kan­dy­da­tów, któ­rzy będą eko­no­micz­nie poży­tecz­ni ( pra­cu­ją­cych, pła­cą­cych podatki).

Ist­nie­ją moż­li­wo­ści imi­gro­wa­nia tak­że w tak zwa­nej kla­sie rodzin­nej czy azy­lanc­kiej, ale ponie­waż kla­sa eko­no­micz­na jest bar­dzo popu­lar­na wśród pol­skich imi­gran­tów, o niej chcia­ła­bym dziś napisać.

reklama

Otrzy­ma­nie wizy pra­cy otwie­ra drzwi do korzy­sta­nia z róż­nych pro­gra­mów, na przy­kład ist­nie­je szan­sa otrzy­ma­nia sta­łej rezy­den­cji w tak zwa­nym pro­gra­mie Cana­dian Expe­rien­ce Class (pro­gram gru­py doświad­czo­nych), w pro­gra­mie Fede­ral Skil­led Wor­ker (pro­gram wykwa­li­fi­ko­wa­nych pra­cow­ni­ków) oraz w licz­nych pro­gra­mach pro­win­cyj­nych, jak już wspo­mnia­łam. W dodat­ku rzą­dy pro­win­cji obok pro­gra­mów nomi­na­cji, wybie­ra­ją sobie obec­nie imi­gran­tów z puli Express Entry i wte­dy, kie­dy punk­ty nie są wystar­cza­ją­ce na pro­gram federalny.

Oczy­wi­ście speł­nio­ne muszą być okre­ślo­ne kry­te­ria pro­gra­mo­we. Na przy­kład, jeśli ktoś przy­by­wa do pro­win­cji Onta­rio, musi pra­co­wać w zawo­dzie wykwa­li­fi­ko­wa­nym, by móc sta­rać się o sta­łą rezy­den­cję w Kana­dzie. Zatrud­nie­nie np. w skle­pie jako sprze­daw­ca, pra­ca jako kie­row­ca lub w usłu­gach sprzą­ta­ją­cych nie zakwa­li­fi­ku­je kan­dy­da­ta na pobyt sta­ły. Oso­ba sta­ra­ją­ca się musi legal­nie pra­co­wać przy­naj­mniej rok, pra­ca powin­na być sta­ła, nie­ste­ty zatrud­nie­nie jako pod­wy­ko­naw­ca (sub­con­tract) nie zakwa­li­fi­ku­je kan­dy­da­ta na pro­gram Cana­dian Expe­rien­ce Class. Zatrud­nie­nie na zle­ce­nie (sub­con­tract) jest bar­dziej samo­za­trud­nie­niem, nawet jeśli ktoś pra­cu­je dla jed­ne­go zleceniodawcy.

War­to zauwa­żyć ze pro­win­cja Onta­rio posze­rzy­ła listę zawo­dów, kwa­li­fi­ku­ją­cych się na sta­ły pobyt i tak­że w zawo­dach niewykwalifikowanych.

Wiza pra­cy i kana­dyj­skie zatrud­nie­nie są tak­że bar­dzo pomoc­ne w pro­gra­mie punk­to­wym, ponie­waż za prze­pra­co­wa­ny czas w Kana­dzie i za ofer­tę pra­cy otrzy­mu­je się punkty/bonus.

The Immi­gra­tion Network Canada

 Iza­be­la Embalo

licen­cjo­no­wa­ny dorad­ca imigacyjny

        416–515-2022.

www.emigracjakanada.net