Zarząd Insty­tu­tu Naukowego 

im. Oska­ra Halec­kie­go w Kanadzie
Oskar Halec­ki Insti­tu­te in Canada

ser­decz­nie zapra­sza Pań­stwa na I Wykład im. Pro­fe­so­ra Andrze­ja Ruszkowskiego

Pierw­szym Pre­le­gen­tem tej nowej pre­sti­żo­wej serii będzie
Prof. dr hab. Kazi­mierz Braun, Uni­ver­si­ty of New York at Buf­fa­lo, Buf­fa­lo, New York, USA
zna­ny teatro­log, pisarz i reży­ser teatral­ny (m.in. sztuk Norwida)

Prof. Kazi­mierz Braun wygło­si wykład
p.t.

CYPRIAN NORWID — WCZORAJ I DZIŚ
z oka­zji dwu­stu­le­cia uro­dzin wiel­kie­go poety

Sobo­ta, 27 lute­go, 2021, godz. 14:00 EST (onli­ne via zoom session)

Dla połą­cze­nia klik­nij na link:
https://us02web.zoom.us/j/82656752086?pwd=aWY2RUNLWU1URHRVWlI1VGFNUUc3QT09https://us02web.zoom.us/j/82656752086pwd=aWY2RUNLWU1URHRVWlI1VGFNUUc3QT09
Time: Feb 27, 2021 02:00 PM Eastern Time (US and Canada)
Meeting ID: 826 5675 2086, Pas­sco­de: 535961
Instruk­cje będą poda­ne na począt­ku wykła­du (oraz w e‑mail), Pas­sco­de: 535961
Czas wykła­du ok. 45 min + dys­ku­sja ok. 30 min (75 – 80 min.)

Pro­si­my o powia­do­mie­nie swo­ich przy­ja­ciół i zna­jo­mych, a w szcze­gól­no­ści młodzieży.

Wykład o Nor­wi­dzie i Jego twór­czo­ści jest pierw­szą czę­ścią obcho­dów rocz­ni­cy nor­wi­dow­skiej w Otta­wie (w Kanadzie)

Obcho­dy obejmą:
1. Wykład Prof. dr hab. Kazi­mie­rza Brau­na — 27 II 2021 o godz. 14:00 EST
2. Wie­czór poezji Cypria­na Nor­wi­da przy­go­to­wy­wa­ny przez Teatr Sło­wa im. Mie­czy­sła­wa Kotlar­czy­ka w reż. Marii Berwid-Gawalewiczowej
3. Kon­kurs dla mło­dzie­ży o Cypria­nie Kami­lu Nor­wi­dzie (warun­ki kon­kur­su będą ogło­szo­ne w mar­cu 2021)

Obcho­dy dwu­stu­le­cia uro­dzin Cypria­na Kami­la Nor­wi­da są orga­ni­zo­wa­ne i spon­so­ro­wa­ne przez:

Insty­tut Nauko­wy im. Oska­ra Halec­kie­go w Kana­dzie (Oskar Halec­ki Insti­tu­te in Canada)
Insty­tut Dzie­dzic­twa Myśli Naro­do­wej im. Roma­na Dmow­skie­go i Igna­ce­go Jana Pade­rew­skie­go — https://idmn.pl/index.php/2021/02/11/cyprian-norwid-wczoraj-i-dzis-w-duwstulecie-urodzin-poety/
i Amba­sa­dę Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej w Kanadzie

Zał. pla­kat-zapro­sze­nie

Han­na Kęp­ka, B.A., Sekre­tarz Generalny

dr inż. Alek­san­der Maciej Jabłoń­ski, Prezes

Oskar Halec­ki Insti­tu­te in Canada

www.halecki.org

www.idmn.pl
https://idmn.pl/index.php/2021/02/11/cyprian-norwid-wczoraj-i-dzis-w-duwstulecie-urodzin-poety/