Nie ma dowo­dów na to, że szcze­pion­ka Astra­Ze­ne­ca-Oxford spo­wo­do­wa­ła skrze­py krwi u osób zaszcze­pio­nych nią w Euro­pie, twier­dzą  kana­dyj­skie orga­ny ds. zdro­wia, choć przy­zna­ją, że obser­wu­ją sytuację.

Co naj­mniej dzie­więć kra­jów euro­pej­skich wstrzy­ma­ło się ze sto­so­wa­niem dawek szcze­pion­ki Astra­Ze­ne­ca — nie­któ­re cał­ko­wi­cie, a inne tyl­ko w okre­ślo­nych par­tiach — w ocze­ki­wa­niu na dal­sze docho­dze­nie, cho­ciaż żaden nie suge­ro­wał, że ist­nie­je zwią­zek mię­dzy skrze­pa­mi a otrzy­ma­niem szczepionki.

czy­taj rów­nież: https://www.goniec.net/2021/03/07/austriackie-wladze-zawiesily-szczepienia-partia-szczepionki-astrazeneca/

oraz: https://www.goniec.net/2021/03/10/osoby-w-wieku-60–64-lata-moga-juz-sie-szczepic/

Tym­cza­sem w tym tygo­dniu poda­je się pierw­sze 500 000 dawek pre­pa­ra­tu Astra­Ze­ne­ca w Kana­dzie. Urzęd­ni­cy ds zdro­wia w kil­ku pro­win­cjach poin­for­mo­wa­li w czwar­tek, że nie zamie­rza­ją zatrzy­my­wać szczepień.

Dr Zain Cha­gla, lekarz zaj­mu­ją­cy się cho­ro­ba­mi zakaź­ny­mi ze szpi­ta­la św. Józe­fa w Hamil­ton, przy­znał, że został zala­ny tele­fo­na­mi od leka­rzy rodzin­nych, któ­rzy mają roz­po­cząć szcze­pie­nia pacjen­tów w ten weekend.

Cha­gla zapew­nił, że zgod­nie z pla­nem poda szcze­pion­kę pacjen­tom w ten week­end, ponie­waż ufa, że ​​Health Cana­da, któ­ra sta­le moni­to­ru­je rapor­ty o bez­pie­czeń­stwie, wkro­czy, jeśli poja­wią się jakie­kol­wiek oba­wy.

Wła­dze ds. Zdro­wia w Danii, któ­re wstrzy­ma­ły szcze­pie­nia Astra­Ze­ne­ca w czwar­tek po tym, jak zgło­szo­no nie­ujaw­nio­ną licz­bę zakrze­pów krwi, powie­dzia­ły, że prze­sta­ły sto­so­wać szcze­pion­kę, aby zacho­wać szcze­gól­ną ostrożność.

Euro­pej­ska Agen­cja Leków bada tę kwe­stię, ale stwier­dzi­ła, że ​​30 skrze­pów krwi u ponad pię­ciu milio­nów pacjen­tów, któ­rzy otrzy­ma­li szcze­pion­kę, nie odbie­ga od nor­mal­ne­go wskaź­ni­ka w popu­la­cji ogólnej.

Mini­ster zdro­wia Onta­rio Chri­sti­ne Elliott powie­dzia­ła, że ​​pro­win­cja nie zaprze­sta­nie szcze­pień „Kon­ty­nu­uje­my szcze­pie­nia Astra­Ze­ne­ca i wie­my, że na całym świe­cie poda­no już kil­ka milio­nów dawek bez żad­nych skut­ków ubocz­nych” — powiedziała.

za cbc