6 naj­waż­niej­szych błę­dów jakie czy­ni­my decy­du­jąc się repre­zen­to­wać sami sie­bie w sądach małych roszczeń

Repre­zen­tu­jąc się same­mu w sądach ds. drob­nych rosz­czeń Small Cla­ims Court powin­ni­śmy sta­rać się unik­nąć naj­bar­dziej powszech­nych błę­dów, jak:

1. Nie­roz­wa­że­nie roz­wią­zań alternatywnych
Przed roz­pra­wą będzie­my mieć oka­zję przed­sta­wić naszą spra­wę na kon­fe­ren­cji ugo­do­wej (Set­tle­ment Con­fe­ren­ce). Wbrew powszech­ne­mu prze­ko­na­niu otwar­tość na ugo­dę nie jest ozna­ką sła­bo­ści. Reali­stycz­nie patrząc, naj­czę­ściej roz­wią­zu­jąc spra­wę przed  roz­pra­wą, uni­ka­my dodat­ko­wych kosz­tów — zwłasz­cza jeśli dru­ga stro­na ma repre­zen­ta­cję praw­ną — i zawi­ło­ści pro­ce­su, nie wspo­mi­na­jąc o poten­cjal­nym ryzy­ku przegranej.

2. Nie­przy­go­to­wa­nie
Dobre przy­go­to­wa­nie ma klu­czo­we zna­cze­nie! Brak dowo­dów, okre­śle­nia pew­nych ter­mi­nów i dat oraz pomył­ki w for­mu­la­rzach sądo­wych mogą mieć wpływ na  spra­wę i dopro­wa­dzić do  odrzu­ce­nia pozwu.

3. Odstą­pie­nie od korzy­sta­nia z usług praw­ni­ka / asy­sten­ta praw­ne­go (para­le­gal)
Nie­za­leż­nie od tego, czy cho­dzi o zasię­gnię­cie nie­za­leż­nej opi­nii praw­nej, czy o repre­zen­to­wa­nie w spra­wie od począt­ku do koń­ca, sko­rzy­sta­nie z porad i wska­zó­wek praw­ni­ka jest zawsze wska­za­ne i jest to dobra decy­zja, szcze­gól­nie dla „nowi­cju­szy”. Praw­nik lub asy­stent praw­ny będą w sta­nie odpo­wied­nio dora­dzić nam, cze­go może­my się spo­dzie­wać w dal­szej czę­ści spra­wy i czy mamy sil­ne pod­sta­wy, by wygrać.

Reklama

4. Nie­do­ce­nia­nie przeciwnika
Zawsze nale­ży brać pod uwa­gę punkt widze­nia stro­ny prze­ciw­nej. Popeł­nie­nie błę­du pole­ga­ją­ce­go na tym, że nie spoj­rzy­my na spra­wę ocza­mi prze­ciw­ni­ka, może spo­wo­do­wać luki w naszej argu­men­ta­cji. W tym przy­pad­ku naj­le­piej być przy­go­to­wa­nym, by bro­nić się ze wszyst­kich moż­li­wych kierunków.

5. Nie­wła­ści­we podejście
Nasza posta­wa ma bar­dzo duże zna­cze­nie! Utra­ta gło­wy w sądzie, bycie mści­wym lub zło­śli­wym i docho­dze­nie drob­nych rosz­czeń wyłącz­nie w celu posta­wie­nia na swo­im lub z powo­dów emo­cjo­nal­nych to recep­ta na kata­stro­fę i roz­cza­ro­wa­nie. Na sali sądo­wej i poza nią nale­ży zawsze zacho­wy­wać się z sza­cun­kiem i uprzejmością.

6. Ocze­ki­wa­nie nie­wła­ści­we­go rezultatu

Nale­ży pamię­tać, że mak­sy­mal­ne odszko­do­wa­nie, jakie moż­na przy­znać, wyno­si 35 000 dol.. To nie ozna­cza, że ta wyso­kość jest gwa­ran­to­wa­na. Nale­ży mieć świa­do­mość, co moż­na zasą­dzić, a cze­go nie  i jakie rosz­cze­nia pod­le­ga­ją odszko­do­wa­niu w sądzie ds. drob­nych rosz­czeń (Small Cla­ims Court).

Na koniec upew­nij­my się, że dro­ga, któ­rą obra­li­śmy jest właściwa.

 Pro­ku­ra­tu­ra Gene­ral­na udo­stęp­nia licz­ne prze­wod­ni­ki doty­czą­ce Small Cla­ims Court. Porad­ni­ki te są dostęp­ne w każ­dym biu­rze sądu, a tak­że on-line pod poniż­szym lin­kiem: https://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/english/courts/scc/ .

Jeśli pra­gniesz uzy­skać pora­dę praw­ną w swo­jej spra­wie, możesz skon­tak­to­wać się z naszą fir­mą, a nasz zespół spe­cja­li­stów z przy­jem­no­ścią Ci pomoże.

Autor: Vic­to­ria Młynarczyk
Ema­il vic­to­ria at malic­ki­san­che­zlaw dot com

O auto­rze:
Vic­to­ria jest licen­cjo­no­wa­nym asy­sten­tem praw­nym z doświad­cze­niem w repre­zen­to­wa­niu i poma­ga­niu klien­tom w spra­wach o najem oraz w spo­rach cywilnych.