Wspa­nia­ła Akcja Polo­nii Naj­bar­dziej Potrze­bu­ją­cym — Dzie­ciom z Domu Dziecka

        Nasz pomysł zro­dził się z potrze­by ser­ca.  Zawsze poma­ga­nie cho­dzi­ło nam po gło­wie i zawsze powta­rza­my, że uro­dzi­li­śmy się by poma­gać innym.  I tak to wszyst­ko się Pro­szę Pań­stwa zaczę­ło, że ta akcja pomo­cy Dzie­ciom z Domu Dziec­ka trwa 6 lat!

        Pod­czas tej wyjąt­ko­wej akcji, tyl­ko w tym roku zebra­li­śmy 1 tonę 435 kg prze­pięk­nych pre­zen­tów pod cho­in­kę.  Przez okres 6 lat wysła­li­śmy 7 ton 547 kg.  Były to kurt­ki zimo­we, obu­wie, prze­pięk­ne sukien­ki, kosme­ty­ki, przy­bo­ry szkol­ne, zło­te kol­czy­ki, ręcz­ni­ki, pięk­ne ple­ca­ki, sło­dy­cze, kawa dla dyrek­cji Domów Dziec­ka za ich odda­nie i ser­ce, któ­re wkła­da­ją w pracę.

        Jed­nak ta akcja nie mogła­by się udać bez Was Dro­dzy Dar­czyń­cy.  Dzię­ki Wam wysła­li­śmy do tej  pory pacz­ki do 21 Domów Dziec­ka: Kło­buck, Lubli­niec, Wro­cław, Kato­wi­ce, Szcze­cin, Toruń, Mysło­wi­ce (Cen­trum Opie­kuń­czo-Wycho­waw­cze pro­wa­dzo­ne prze Sio­stry Zakon­ne), Szcze­cin, Bla­chow­nia, Chełm­no, Zako­pa­ne, Sanok, Kędzie­rzyn-Koź­le, Byd­goszcz, Czę­sto­cho­wa, Legni­ca, Rogoź­ni­ca-Mie­dzy­rzec Pod­la­ski, Pasym i Morąg (war­miń­sko-mazur­skie), do dwóch Rodzin Zastęp­czych: Byd­goszcz i Bia­ły­stok oraz po raz pierw­szy do Hospi­cjum dla Dzie­ci w Białymstoku.

Reklama

        Dla nas jest to ogrom­ny suk­ces że tym dzie­ciom może­my spra­wić radość.

        Oso­by, któ­re jesz­cze nie mia­ły oka­zji obej­rzeć fil­mi­ków na YouTu­be w chwi­li otwie­ra­nia paczek przez dzie­ci zapra­sza­my wpisując:

        „Wspa­nia­ła akcja Polo­nii z Kana­dy dla Dzie­ci z Rodzin­ne­go Domu Dziec­ka w Byd­gosz­czy” cz.1 i cz.2.

        „Pacz­ki Świą­tecz­ne dla Dzie­ci z Domu Dziec­ka w Klobucku”

        „Polo­nia z Kana­dy Poma­ga Dzie­ciom z Domu Dziecka”

        Na fil­mi­kach może­cie Dro­dzy Pań­stwo zoba­czyć radość i szczę­ście dzie­ci w chwi­li otwie­ra­nia paczek.

        Pre­zen­ty od Pań­stwa są wyjąt­ko­we, szcze­gól­nie w tym roki oko­ło 60% rze­czy wysła­nych były to rze­czy nowe, pięk­ne poda­run­ki.   Jest nam bar­dzo miło, że tak dużo wspa­nia­łych Dar­czyń­ców dołą­czy­ło do naszej akcji by spra­wić dzie­ciom tym małym i dużym mnó­stwo radości.

        Wie­rzy­my, że dzię­ki zaan­ga­żo­wa­niu się w pomoc innym sta­je­my się jesz­cze lep­si.  Ci któ­rym poma­ga­my sta­ją się szczę­śliw­si i to jest Dro­dzy Dar­czyń­cy pro­sta dro­ga do tego żeby świat był piękniejszy.

        Nie musi­my otrzy­my­wać za to żad­nych podzię­ko­wań.  Już sam fakt, że poma­ga­my i spra­wia­my komuś radość, jest dla Nas naj­więk­szą nagro­dą.  Nie ma nic cen­niej­sze­go od szcze­re­go uśmie­chu dzieci.

        Nasze suk­ce­sy są dowo­dem ze war­to poma­gać.  Czu­je­my praw­dzi­wą satys­fak­cję z tego co robimy.

        Nasze pacz­ki wysła­ne zosta­ły przez fir­mę POLIMEX.   Dzię­ku­je­my ser­decz­nie wła­ści­cie­lo­wi oraz pra­cow­ni­kom fir­my POLIMEX za współ­pra­cę z nami i zniż­kę, któ­rą otrzy­ma­li­śmy na wysła­nie każ­dej pacz­ki.  W punk­tach POLIMEXU zosta­ła rów­nież utwo­rzo­na zbiór­ka na pokry­cie kosz­tów wysyłki.

        Dzię­ku­je­my bar­dzo wszyst­kim ludziom wiel­kie­go ser­ca któ­rzy pomo­gli przy całej naszej akcji, pry­wat­nym spon­so­rom.  Dzię­ku­je­my Paniom któ­re poświe­ci­ły swój wol­ny czas i poma­ga­ły przy pako­wa­niu rze­czy do paczek.

        Dzię­ku­je­my Panom, któ­rzy poma­ga­li przy przygotowaniu/wynoszeniu 1 tony i 435 kg (65 paczek) do odbio­ru przez fir­mę POLIMEX.

        Dzię­ku­je­my Pol­skim Sklepom:

 — Jaswoj Bakery

 — Eddies Meat Market

 — Euro Max

 — Biu­ro Tury­stycz­ne „ORBIS”

        gdzie utwo­rzo­no zbiór­kę pie­niąż­ków któ­ra umoż­li­wia nam następ­ną wysył­kę paczek dla dzieci.

        Z całe­go ser­ca dzię­ku­je­my wszyst­kim któ­rzy bez zasta­no­wie­nia zapeł­nia­ją pusz­kę — ści­ska­my Was moc­no!  Im wię­cej pie­niąż­ków zbie­rze­my tym wię­cej będzie­my mogli wysłać paczek.  Dzię­ku­je­my wszyst­kim  za oka­za­ne serce.

        Z wiel­ką przy­jem­no­ścią dzię­ku­je­my nastę­pu­ją­cym Darczyńcom:

        Głów­nym spon­so­rem w tym roku jest Pani KRYSTYNA GAŁKA, któ­ra w więk­szo­ści pokry­ła kosz­ta wysył­ki i zaku­pi­ła mnó­stwo wspa­nia­łych rze­czy dla wycho­wan­ków Domów Dziecka.

 Pani Iren­ka K.

 Ewa i Wło­dzi­mierz Kolber

 Kry­sia i Andrzej Panus

 Maria i Jacek Miłkowski

 Ola Miłkowski

 Beata Staszkiewicz

 Kaya Staszkiewicz

 Moni­ka Filoda

 Asia i David Trychta

 Justy­na Szot

 Adrian Szot

 David Szot

 Aga­ta i Tomasz Krawczyński

 Hali­na Pikuła

 Sta­ni­sła­wa Szacik

 Wan­da i Bru­no Baranowski

 Beata Kacperek

 Hele­na Paciorek

 Richard Paciorek

 Dar­le­en i Jacek Kubrak

 Marze­na Stańczak

 Tomasz Stańczak

 Eli­za­beth Skara

 Tere­sa Bogusz

 Tania Pastukh

 Danu­ta i Daniel Korpula

 Syl­wia Krupa

 Ewa Bielawa

 Klau­dia Marchewka

 Mag­da Mazur

 Beata Skibińska

 Gra­ży­na Wieczorek

 Maria Stołowska

 Mag­da Budzińska

 Ewa Budrewicz

 Syl­wia Borowska

 Marze­na Masztalerz

 Ewa Lemba

 Kry­sty­na Niemiec

 Zofia Gnyp

 Kata­rzy­na Służynska

 Elż­bie­ta Talaj

 Agniesz­ka Talaj

 Andrzej Wieczorek

 Ryszard Krupa

 Anna Kramarska

 Kasia Kramarska

 Rena­ta Kupresak

 Kin­ga Kosztowniak

 Bar­ba­ra Jeziorski

 Karo­li­na i Józef Godlewscy

 Iwo­na Kaleta

 Nata­lia Kaleta

 Jako­un Luba

 Lucy Whiteside

 Ewa i Janusz Szczepanek

 Danu­ta Żmudziak

 Hali­na Palczewski

 Rena­ta Steciuk

 Domi­ni­ka Skała

        Dzię­ku­je­my Panu Zbysz­ko­wi i Pani Ewie Pacu­ła wła­ści­cie­lom BARTEX  IMPORT INC. za zniż­kę, któ­rą otrzy­ma­li­śmy na zakup sło­dy­czy dla dzieci.

        Dzię­ku­je­my w szcze­gól­ny spo­sób RADIO 7, któ­ra powia­da­mia Was Dro­dzy Pań­stwo o naszej akcji.  Jak rów­nież dzię­ku­je­my ser­decz­nie tygo­dni­ko­wi WIADOMOŚCI i tygo­dni­ko­wi GONIEC, gdzie może­cie prze­czy­tać o całej naszej akcji.  Jeste­śmy nie­zmier­nie szczę­śli­wi że mogli­śmy na Pań­stwa liczyć.

        Poni­żej dołą­cza­my podzię­ko­wa­nie,  któ­re otrzy­ma­li­smy  z Bydgoszczy.

        „Witam ser­decz­nie. Wczo­raj do póź­nej nocy zachwy­ca­li­śmy się poda­run­ka­mi, któ­re dotar­ły do nas w paczkach. 

        Prze­ro­sły one nasze ocze­ki­wa­nia wszyst­ko pięk­ne i prak­tycz­ne do tego tyle sło­dy­czy i pre­zen­tów — Wow, wie­dzia­łam, że poda­run­ki od Pań­stwa spra­wią nam radość ale nie spo­dzie­wa­li­śmy się, że będą aż tak boga­te i trafione”.

        Wspól­nie pomóż­my potrze­bu­ją­cym dzie­ciom. Oso­by chęt­ne do współ­pra­cy z nami pro­szę o kon­takt tele­fo­nicz­ny przy następ­nej zbiór­ce pod numer tele­fo­nu 416–826-0704.

        Życzy­my Zdro­wych, Spo­koj­nych Świąt Boże­go Narodzenia

Mał­go­sia Pęczkowska

Moni­ca Syguda-Maleszyk

Kamil Male­szyk