RCMP zauwa­ża, że na Juko­nie zaczy­na kwit­nąć prze­stęp­czość zor­ga­ni­zo­wa­na. Poli­cja zwra­ca uwa­gę na pro­blem nar­ko­ty­ków i uza­leż­nie­nia od opio­idów. Odse­tek przy­pad­ków śmier­tel­nych z powo­du przedaw­ko­wa­nia na Juko­nie jest ponad dwa razy więk­szy niż w pozo­sta­łej czę­ści Kanady.

„Dzia­łal­ność zor­ga­ni­zo­wa­nych grup prze­stęp­czych zwią­za­na z nie­le­gal­ny­mi nar­ko­ty­ka­mi nie­sie ze sobą poważ­ne kosz­ty dla spo­łecz­no­ści lokal­nych. Ten koszt rośnie, gdy gru­py prze­stęp­cze zaczy­na­ją dzia­łać coraz bar­dziej pręż­nie, pisze RCMP w swo­im rapor­cie. „Sza­cu­je się, że w 2021 roku koszt Juko­nu zwią­za­ny z nie­le­gal­ny­mi nar­ko­ty­ka­mi wyniósł 113 milio­nów dola­rów. Według pro­gnoz kwo­ta ta może dojść do 127 milio­nów pod koniec 2023 roku. Kosz­ty kry­zy­su opio­ido­we­go w 2023 roku są sza­co­wa­ne na 90 milionów.

Zda­niem poli­cji na tere­nie Juko­nu dzia­ła co naj­mniej pięć orga­ni­za­cji prze­stęp­czych. W zeszłym roku ich przy­cho­dy były gene­ro­wa­ne głów­nie z prze­my­tu koka­iny i opio­idów. Rynek opio­idów na Juko­nie się roz­ra­sta, jako że rośnie licz­ba osób uza­leż­nio­nych. Dzię­ki temu zor­ga­ni­zo­wa­ne gru­py prze­stęp­cze ugrun­to­wu­ją swo­ją pozy­cję na tym obsza­rze, tłu­ma­czy RCMP.

Poli­cja zwra­ca uwa­gę na spe­cy­fi­kę poło­że­nia geo­gra­ficz­ne­go Juko­nu, któ­ry jest sto­sun­ko­wo duży, sła­bo zalud­nio­ny i odle­gły. Więk­szość dzia­łal­no­ści prze­stęp­czej sku­pia się przy gra­ni­cy z Kolum­bią Bry­tyj­ską, ale Jukon ma też dłu­ga gra­ni­cę z Ala­ską, co sprzy­ja prze­my­to­wi międzynarodowemu.