Sunday, October 17, 2021

Pro­fe­sor Zie­liń­ski pod­trzy­mu­je kry­ty­kę poten­cjal­nie szko­dli­we­go muta­ge­nu zwa­ne­go szcze­pion­ka na Covid

Krytykujący potencjalnie szkodliwy dla zdrowia mutagen zwany ''szczepioną na Covid'' profesor Roman Zieliński, odpowiadając na krytykę ze strony Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej...

Wiel­ka Loża Hisz­pa­nii chwa­li nową ency­kli­kę Papie­ża Franciszka

Według masonów nowa encyklika papieża Franciszka , Fratelli Tutti, ucieleśnia jedną z przewodnich zasad masonerii - ideę powszechnego braterstwa W oświadczeniu wydanym w tym tygodniu,...

Zna­ko­wa­nie przy oka­zji szcze­pie­nia — tekst z biu­le­ty­nu Mas­sa­chu­setts Insti­tu­te of Technology

Specjalistyczny barwnik, dostarczany wraz ze szczepionką, mógłby umożliwić przechowywanie historii szczepień „w pacjencie”. Inżynierowie z Massachusetts Institute of Technology opracowali sposób przechowywania informacji pod skórą,...

Wyda­rze­nie 201 — czy­li ćwi­cze­nia pan­de­micz­ne z paź­dzier­ni­ka 2019

Centrum Bezpieczeństwa Zdrowia Johns Hopkins we współpracy ze Światowym Forum Ekonomicznym oraz Fundacją Billa i Melindy Gatesów zorganizowało 18 października 2019 r. w Nowym...

Goniec — Skan­dal i szok!!! Zna­ny waty­ka­ni­sta Anto­nio Soc­ci suge­ru­je, że Fran­ci­szek to antychryst

W wydanej przez wydawnictwo AA pracy „Kościół czasu Antychrysta” znany watykanista Antonio Socci, którego książki publikowały w Polsce największe wydawnictwa katolickie, stara się odpowiedzieć...
video

Zmarł Ennio Morricone

Gabriel Oboe, Ennio Morricone, Marek Swatowski - Oboe solo Philharmonic Orchestra Bydgoszcz, Andrzej Rozbicki, Conductor, Concert May 22, 2015. Bydgoszcz Poland   Ennio Morricone zmarł w...
video

Przy­po­mi­na­my: Dla­cze­go maso­ni w Kana­dzie zbie­ra­ją DNA naszych dzieci?

Amy MacPherson, zastanawia się na łamach Huffington Post dlaczego loże masońskie zbierają dane DNA naszych dzieci w ramach programu MasoniChip. Wielu rodziców jest przekonanych,...

Anty­po­lo­nizm aktu­ali­zo­wa­ny na bie­żą­co: Pola­cy jak poli­cjan­ci patrzą­cy na mor­do­wa­nie Geo­r­ge­’a Floyda…

Ostatnie wypadki w Stanach Zjednoczonych wpisywane są przez niektórych żydowskich publicystów w antypolską narrację historyczną, a policjanci, którzy byli świadkami brutalnego potraktowania aresztowanego Murzyna...

JULKA

Napisane w 2009 roku Dawno temu po różnych kopnięciach losu i z wielkim trudem dotarła mi do głowy oczywista prawda, że wyroki Opatrzności są nieznane...