Monday, August 15, 2022

Roz­wo­dy, sepa­ra­cje i co z nich wyni­ka. Podział mająt­ku – Cana­da Pen­sion...

Automatyczny podział majątku dotyczy tylko par kończących formalne związki małżeńskie. Przy rozstaniu dzielą one majątek na pół, w zasadzie bezapelacyjnie, chyba że spisały umowę...

Jak wybrać praw­ni­ka i jak obni­żyć kosz­ty usług prawnych?

Koszty prawne, to jedno z większych zmartwień ludzi, którzy zdecydowali się na rozwód lub separację i dlatego bardzo ważne jest zaangażowanie prawnika odpowiedniego dla...

Roz­wo­dy, sepa­ra­cje i co z nich wyni­ka: ALIMENTACJA WSPÓŁMAŁŻONKA

Alimentacja współmałżonka to jedno ze znaczniejszych zobowiązań towarzyszących rozpadowi związku, zarówno małżeńskiego jak i nieformalnego.  Towarzyszy mu wiele niejasności, nieporozumień a nawet mitów. Na początku...

Pra­wo: ZNIESIENIE WIZ DO USA DLA OBYWATELI POLSKICH – PRAWNE ASPEKTY...

        Stany Zjednoczone wprowadzą zniesienie wymogu posiadania wiz wjazdowych przez obywateli Polski.  Oznacza to, iż Polska zostanie dołączona do amerykańskiego tzw. Visa Waiver Program, w...

Pra­wo: Udo­stęp­nie­nie infor­ma­cji finan­so­wych. Roz­wo­dy, sepa­ra­cje i co z nich wynika

O tym, że rodzice zobowiązani są do alimentowania dzieci i o tym, że często jedno z byłych małżonków jest zobowiązane do płacenia alimentów drugiemu,...

Pra­wo: Nie­bez­piecz­na „kocia łapa”. Roz­wo­dy, sepa­ra­cje i co z nich wyni­ka. Związ­ki mał­żeń­skie...

To, że z punktu widzenia praw i zobowiązań prawnych związki nieformalne nie różnią się od związków małżeńskich, jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych mitów dotyczących...

Co to jest “nie­spra­wie­dli­we wzbo­ga­ce­nie” i dla­cze­go ma ono zna­cze­nie w...

Doktryna „niesprawiedliwego wzbogacenia” (unjust enrichment) ma długą historię w angielskim prawie zwyczajowym. Dały jej początek w XVIII wieku decyzje o konieczności zwrotu pieniędzy otrzymanych pomyłkowo...

Podział mająt­ku – pla­ny eme­ry­tal­ne i zmia­ny w pra­wie ontaryjskim

Automatyczny podział majątku dotyczy tylko par kończących formalne związki małżeńskie. Przy rozstaniu dzielą one majątek na pół,...

W naj­lep­szym inte­re­sie dziecka

Rozwody, separacje i co z nich wynika Jak decyduje się o tym, kto będzie miał prawa rodzicielskie, z kim dzieci będą mieszkać albo kto będzie...

Pra­wo z przy­mru­że­niem oka

Tak zwany common law - system prawny wywodzący się z Wielkiej Brytanii i funkcjonujący na terenach jej byłych kolonii włącznie z USA i Kanadą...