Thursday, January 27, 2022

Pro­ces o gra­ni­ce seku­la­ry­zmu w Quebe­cu rozpoczęty

W poniedziałek o 9:30 na 17 piętrze w budynku Sądu Najwyższego Quebecu w Montrealu rozpoczął się proces o pryncypia kanadyjskiej demokracji. Chodzi o podważenie...

Labo­ur Day — koniec wakacji

Święto Pracy   to coroczne święto upamiętniające osiągnięcia pracowników. Święto Pracy ma swoje korzenie w ruchu związkowym , a konkretnie w ruchu "ośmiogodzinnym", który postulował...

Kana­da goto­wa pomóc Haiti

Premier Justin Trudeau zadeklarował w sobotę gotowość pomocy Haiti, które ucierpiało podczas trzęsienia ziemi o mocy 7,2 stopnia w skali Richtera. Kanadyjski premier złożył...

Urzęd­nik, któ­ry wyłu­dzał zasił­ki, sta­nie przed sądem

Były urzędnik Sanjay Madan został oskarżony przez rząd Ontario o wyłudzenie 11 milionów dolarów funduszy pomocowych wypłacanych w związku z COVID-19. Mężczyzna usłyszał zarzuty...

Alber­ta: Pro­po­no­wa­na „Usta­wa o ini­cja­ty­wie oby­wa­tel­skiej” zwięk­szy zaan­ga­żo­wa­nie miesz­kań­ców w pro­ces legislacyjny

Władze Alberty chcą, aby w proces legislacyjny zaangażowanych było więcej mieszkańców prowincji. Proponowana ustawa 51, o inicjatywie obywatelskiej, pozwoli każdemu mieszkańcowi prowincji na przedłożenie...

540 mln dola­rów na ochro­nę senio­rów w Onta­rio przed COVID-19

Ontario przeznaczy 540 milionów dolarów na ochronę seniorów, opiekunów i personelu domów opieki długoterminowej przed drugą falą COVID-19. Finansowanie jest częścią prowincyjnego planu Keeping...

Quebec zaka­zu­je antysz­cze­pion­ko­wych pro­te­stów przy szko­łach i szpitalach

Zaledwie po kilkugodzinnej debacie parlament Quebecu jednogłośnie zagłosował w czwartek za przyjęciem ustawy, która będzie zakazywać antyszczepionkowych protestów w pobliżu szkół, punktów daycare, szpitali,...

Van­co­uver naj­droż­szym mia­stem w Kana­dzie, ale dopie­ro 93. na świecie

Mercer opublikował swój najnowszy ranking 2021 Cost of Living Survey. Znalazło się w nim 209 miast z całego świata, w których koszty utrzymania są...

Nowa Szko­cja: Indiań­sko-osad­ni­cza woj­na o homara

Premier Justin Trudeau usprawiedliwiał w piątek dotychczasową reakcję rządu federalnego na eskalację konfliktu wokół łowiska Mi'kmaw w Nowej Szkocji, mówiąc, że Ottawa jest „niezwykle...

Por­ter wstrzy­mu­je ope­ra­cje lot­ni­cze do 29 mar­ca 2021

Porter Airlines po raz kolejny odsunął w czasie datę wznowienia operacji lotniczych. Teraz podawany jest dzień 29 marca. Tym samym zawieszenie lotów będzie trwało...