Pla­nu­jąc zakup nie­ru­cho­mo­ści war­to wie­dzieć jakie będą typo­we kosz­ty zwią­za­ne z tym pro­ce­sem. Podzie­lę je na kosz­ty jed­no­ra­zo­we i kosz­ty stałe.

KOSZTY JEDNORAZOWE PRZY ZAKUPIE NIERUCHOMOŚCI

        Legal Fees — Czy­li koszt usłu­gi praw­ni­ka odpo­wie­dzial­ne­go za dokoń­cze­nie trans­ak­cji. Zwy­kle opła­ta za samo hono­ra­rium w typo­wej trans­ak­cji wyno­si oko­ło $800 do $1100 dola­rów  (w zależ­no­ści od kan­ce­la­rii). Dodat­ko­wo praw­nik  doli­cza cały sze­reg opłat zwią­za­nych na przy­kład  z reje­stra­cją pożycz­ki, spraw­dze­niem reje­strów w „Land Regi­stry” lista­mi któ­re wysy­ła do róż­nych miej­skich depar­ta­men­tów,  kosz­ta­mi prze­sy­łek kurier­skich, itd. Te dodat­ko­we opła­ty zwy­kle zamy­ka­ją się w gra­ni­cach $300-$500. Tak więc nale­ży być przy­go­to­wa­nym na koszt usług praw­ni­ka w wyso­ko­ści oko­ło $1,500 plus HST. 

        Pro­vin­cial Land Trans­fer Tax — poda­tek pobie­ra­ny przez pro­win­cję Onta­rio.  Poda­tek ten nali­cza­ny jest w zależ­no­ści od ceny zaku­pu. For­mu­ła jest dość skom­pli­ko­wa­na ale moż­na powie­dzieć, że w przy­bli­że­niu poda­tek wyno­si 1.25% od ceny zaku­pu (do ceny zaku­pu $500,000). Pro­vin­cjo­nal­ny LTT od jed­ne­go mil­lio­na ceny zaku­pu wyno­si $16,475. Kupu­ją­cy po raz pierw­szy są zwol­nie­ni z pierw­szych $2,000 należ­nej opłaty.

reklama

        Toron­to Land Trans­fer Tax — W Metro Toron­to, dodat­ko­wo nali­cza­ny jest „Toron­to Trans­fer Tax” podob­ny poda­tek z tym, że kupu­ją­cy po raz pierw­szy też mają spe­cjal­ną ulgę w wyso­ko­ści $3,725. Toron­toń­ski Land Trans­fer Tax od mil­lio­na dola­rów wyno­si $15,725. Czy­li kupu­ją­cy dom w obrę­bie Metro Toron­to za mil­lion dola­rów – muszą zapła­cić przy zamknię­ciu poda­tek w wyso­ko­ści $32,200 – Ta bar­dzo dużo i nic dziw­ne­go, że wie­le osób wyno­si się a Metro z tego powodu!

        High Ratio Mort­ga­ge Insu­ran­ce — Jeśli, kupu­je­my nie­ru­cho­mość z 20% down­pay­ment lub więk­szym, to nie potrzeb­ne jest spe­cjal­ne ubez­pie­cze­nie pożycz­ki. Jeśli nato­miast mamy mniej niż 20% wpła­ty to wyma­ga­ne jest spe­cjal­ne ubez­pie­cze­nie bez któ­re­go Ban­ki, nie podej­mą ryzy­ka udzie­le­nie pożycz­ki hipo­tecz­nej. Jest kil­ka insty­tu­cji, któ­re takie pożycz­ki ubez­pie­cza­ją, ale naj­bar­dziej zna­na jest Cana­da Mort­ga­ge & Housing Cor­por­ta­tion (CMHC).   War­to wie­dzieć, że samo ubez­pie­cze­nie jest zwy­kle doli­cza­ne do pożycz­ki hipo­tecz­nej, nato­miast poda­tek pro­win­cjo­nal­ny nali­cza­ny na pre­mium ubez­pie­cze­nia musi być zapła­co­ny w chwi­li “zamy­ka­nia” trans­ak­cji. Jeśli ktoś ma tyl­ko 5% na wpła­tę to pre­mium wyno­si 4% od poży­cza­nej sumy! To bar­dzo wyso­ko i nic dziw­ne­go, że wie­lu mło­dych ludzi wyco­fa­ło się z kupowania.

        Home Inspec­tion — nie jest to wyma­ga­na usłu­ga, ale obec­nie jest bar­dzo popu­lar­na. Typo­wa inspek­cja kosz­tu­je oko­ło $300-$600 plus HST.

        Title Insu­ran­ce — jest nie obo­wiąz­ko­we, ale moim zda­niem jest bar­dzo waż­ne. Jed­no­ra­zo­wy koszt zale­ży od ceny zaku­pu i dla nie­ru­cho­mo­ści oko­ło $500,000 — wyno­si oko­ło $500. To ubez­pie­cze­nie jest bar­dzo przy­dat­ne i chro­ni nas w wie­lu sytu­acjach. Na przy­kład gdy­by się oka­za­ło, że poprzed­ni wła­ści­cie­le nie zapła­ci­li podat­ku od nie­ru­cho­mo­ści i mia­sto dopo­mi­na się go od nowych wła­ści­cie­li. To ubez­pie­cze­nie nas ochro­ni. Jest bar­dzo wie­le bene­fi­tów i bar­dzo zachę­cam by tutaj nie oszczędzać!

        New Con­do and New Houses – Kupu­jąc nowe kon­do z pla­nów czy nowy dom z pla­nów nale­ży dodat­ko­wo liczyć się z tak zwa­ny­mi „buil­der clo­sing cost” To może być nawet spo­ra suma. W tych kosz­tach Deve­lo­pers zwy­kle nali­cza­ją tak zwa­ne „Levies” czy­li poda­tek narzu­ca­ny przez mia­sto na roz­wój infra­struk­tu­ry, kosz­ty ubez­pie­cze­nia TARION (czy­li gwa­ran­cja na nowe domy), kosz­ty pod­łą­cze­nia wody, prą­du itd. Koszt ten może iść w tysią­ce dola­rów i zwy­kle przy zaku­pie nowe­go con­do się­ga $10,000 i więcej.

KOSZTY STAŁE PRZY UTRZYMANIU NIERUCHOMOŚCI

        Mort­ga­ge Pay­ment — czy­li spła­ta pożycz­ki hipo­tecz­nej. Wyso­kość spłat mie­sięcz­nych będzie zale­ża­ła od wyso­ko­ści pożycz­ki, od aktu­al­ne­go opro­cen­to­wa­nia oraz dłu­go­ści spła­ty pożycz­ki (amor­ty­za­cji). Typo­wa amor­ty­za­cja to 25 lat.  Ist­nie­ją spe­cjal­ne tabe­le umoż­li­wia­ją­ce w łatwy spo­sób obli­cze­nie wyso­kość spłat. Obra­zu­ją one jaki jest koszt poży­cze­nia $1000 mie­sięcz­nie bio­rąc pod uwa­gę róż­ne okre­sy amor­ty­za­cji oraz róż­ne opro­cen­to­wa­nia pożycz­ki. Wie­dząc, jakie jest aktu­al­ne opro­cen­to­wa­nie za mort­ga­ge oraz w cią­gu ilu lat chcie­li­by Pań­stwo spła­cić pożycz­kę (amor­ti­za­tion), nale­ży  współ­czyn­nik wzię­ty z tabe­li pomno­żyć poprzez ilość tysię­cy któ­re pla­nu­ją Pań­stwo poży­czyć. Krót­sza amor­ty­za­cja wpły­wa znacz­nie na oszczęd­no­ści finan­so­we ale jed­no­cze­śnie powo­du­je, że spła­ty będą wyż­sze. Na mojej stro­nie www.czaplinski.ca jest pro­sty i zna­ko­mi­ty kal­ku­la­tor do obli­cza­nia spłat. Zapra­szam do spró­bo­wa­nia, jak to działa. 

        Pro­per­ty Tax — poda­tek miej­ski od nie­ru­cho­mo­ści. Wyso­kość podat­ku wyzna­cza­ny jest na pod­sta­wie tak zwa­nych ases­sment rolls, któ­re bazu­ją na aktu­al­nej war­to­ści ryn­ko­wej nie­ru­cho­mo­ści. W rejo­nie Peel poda­tek wyno­si oko­ło 1% war­to­ści ryn­ko­wej domu. Poszcze­gól­ne regio­ny pro­wa­dzą wła­sną poli­ty­kę podat­ko­wą. W zależ­no­ści od potrzeb budże­tu miej­skie­go poda­tek może być pod­no­szo­ny, zwy­kle o mini­mal­ną war­tość 2–3% w ska­li roku. 

        W Mis­sis­sau­ga na przy­kład prze­cięt­ny poda­tek miej­ski dla domów w cenie $450,000-$550,000 może kształ­to­wać się od oko­ło $4500 do oko­ło $5500. Pła­ce­nie podat­ku miej­skie­go jest tak samo waż­ne jak spła­ca­nie pożycz­ki hipo­tecz­nej. Nie pła­co­ne podat­ki miej­skie mogą dopro­wa­dzić do sytu­acji w któ­rej mia­sto będzie pró­bo­wa­ło dopro­wa­dzić do przy­mu­so­wej sprze­da­ży nie­ru­cho­mo­ści by odzy­skać zale­głe podat­ki. W zależ­no­ści od mia­sta, może to zająć nawet do 3 lat w zale­głych podat­kach. Opła­ty za poda­tek miej­ski są zwy­kle podzie­lo­ne na spła­ty kwar­tal­ne. Bar­dzo wygod­ną form pła­ce­nia za poda­tek miej­ski jest upo­waż­nie­nie Ban­ku, w któ­rym umiesz­czo­ny jest mort­ga­ge do pobie­ra­nia z Pań­stwa kon­ta sumy w wyso­ko­ści 1/12 war­to­ści podat­ku miej­skie­go razem z opła­ta­mi za pożycz­kę. Z podat­ków miej­skich utrzy­my­wa­ne jest „Mia­sto”, trans­port, szko­ły, biblio­te­ki, poli­cja – prak­tycz­nie wszyst­ko co utrzy­mu­je Mia­sto w ruchu.

        Uti­li­ties — czy­li kosz­ty opłat za wodę, świa­tło, ogrze­wa­nie, itd. Będą one głów­nie zale­ża­ły od oso­bi­stych przy­zwy­cza­jeń i spo­so­bu uży­wa­nia tych ele­men­tów. Koszt zuży­cia wody i świa­tła jest łatwy do kon­tro­li i moż­na mieć na nie­go duży wpływ. Koszt ogrze­wa­nia zale­ży w dużym stop­niu od wiel­ko­ści domu, odpor­no­ści ciepl­nej i kon­struk­cji ścian, typu okien oraz od sys­te­mu ogrzew­cze­go. Jed­nym z naj­bar­dziej efek­tyw­nych sys­te­mów jest sys­tem ogrze­wa­nia gazo­we­go, gdzie nośni­kiem cie­pła jest nadmu­chi­wa­ne gorą­ce powie­trze (for­ced air). Pla­nu­jąc wydat­ki powin­ni Pań­stwo liczyć się z kosz­tem oko­ło $300-$400 mie­sięcz­nie na pokry­cie  opłat za ulilities.

        Con­do­mi­nium Fee —  doty­czy wyłącz­nie nie­ru­cho­mo­ści takich jak apar­ta­men­ty czy town­ho­uses i okre­śla­ne jest rów­nież jako main­ta­nan­ce. Są to mie­sięcz­ne opła­ty pokry­wa­ją­ce kosz­ty zwią­za­ne z utrzy­ma­niem kom­plek­su i poszcze­gól­nych uni­tów. Wyso­kość con­do­mi­nium fee zale­ży od kom­plek­su i od tego jakie ele­men­ty są w nim zawar­te. Logicz­ne jest, że  jeśli zawie­ra ono koszt ogrze­wa­nia, wody i świa­tła, to opła­ty będą wyż­sze. Jeśli con­do­mi­nium fee zawie­ra tyl­ko mana­ge­ment fee, koszt utrzy­ma­nia czy­sto­ści w kom­plek­sie, to opła­ty będą niż­sze. Koszt ten może wahać się od $80 do $1000 i wię­cej. Naj­czę­ściej kształ­tu­je się w gra­ni­cach $170-$600. Con­do­mi­nium fee doty­czy tyl­ko tych form zamiesz­ka­nia, któ­re są obję­te tak zwa­nym con­do­mi­nium act. 

        Home Insu­ran­ce — ubez­pie­cze­nie domu jest obo­wiąz­ko­we tak dłu­go, jak dłu­go będą Pań­stwo mieć pożycz­kę hipo­tecz­ną, ale nawet i po jej spła­ce­niu wska­za­ne jest trzy­mać nadal ubez­pie­cze­nie domu od kra­dzie­ży, poża­ru, odpo­wie­dzial­no­ści cywil­nej, itd. Koszt ubez­pie­cze­nia prze­cięt­ne­go domu powi­nien kształ­to­wać się w gra­ni­cach $40-$100 mie­sięcz­nie i będzie się róż­nił w zależ­no­ści od wiel­ko­ści domu, zawar­to­ści poli­sy ubez­pie­cze­nio­wej i wie­lu innych czyn­ni­ków. W przy­pad­ku kon­do­mi­niów pod­sta­wo­we ubez­pie­cze­nie zawar­te jest w main­te­nan­ce, ale cią­gle war­to wyku­pić jest ubez­pie­cze­nie od wła­ma­nia oraz odpo­wie­dzial­no­ści cywil­nej (con­tent insu­ran­ce), któ­re nie jest wca­le drogie.

        Mort­ga­ge Insu­ran­ce — to nic inne­go niż ubez­pie­cze­nie na wypa­dek śmier­ci (life insu­ran­ce). Nie jest one obo­wiąz­ko­we, ale moim zda­niem jest ono koniecz­ne szcze­gól­nie jeśli mamy rodzi­nę na któ­rej nam zale­ży. Są róż­ne for­my ubez­pie­czeń i o tym innym razem, nato­miast war­to wie­dzieć, że ofe­ro­wa­ne ubez­pie­cze­nie przez Ban­ki jest zwy­kle tań­sze ale mniej korzyst­ne dla posia­da­cza poli­sy czy jego beneficjentów. 

Maciek Cza­pliń­ski Tel. 905–278-0007