Zastęp­ca głów­ne­go kana­dyj­skie­go urzęd­ni­ka ds.zdrowia publicz­ne­go  Dr Howard Njoo mówi, że wal­ka z koro­na­wi­ru­sem dopie­ro się roz­po­czę­ła, że ​​może obej­mo­wać dru­gą falę i że z pew­no­ścią jeste­śmy w niej „dłu­go­fa­lo­wo”.

„To zde­cy­do­wa­nie są mie­sią­ce. Wie­le miesięcy.

Tym­cza­sem człon­ko­wie kana­dyj­skich sił zbroj­nych zosta­li poin­for­mo­wa­ni przez sze­fa szta­bu obro­ny gen. Jona­tha­na Van­ce­’a o koniecz­no­ści tro­ski  o zdro­wie i goto­wo­ści do natych­mia­sto­wej reak­cji na eska­la­cję kryzysu.

Reklama

Dr Bon­nie Hen­ry, spe­cja­list­ka ds. zdro­wia w BC, poin­for­mo­wa­ła,  że w Kolum­bii Bry­tyj­skiej ​​stra­te­gia dystan­so­wa­nia spo­łecz­ne­go dzia­ła, i zachę­ci­ła miesz­kań­ców do jej przestrzegania.