Pre­mier Kolum­bii Bry­tyj­skiej  John Hor­gan ogło­sił w ponie­dzia­łek nowe ogra­ni­cze­nia podró­ży, aby powstrzy­mać roz­prze­strze­nia­nie się koronawirusa.

Hor­gan powie­dział, że nowe ogra­ni­cze­nia zosta­ły wpro­wa­dzo­ne, aby zapew­nić, że miesz­kań­cy pozo­sta­ną w swo­ich regio­nach i zre­du­ku­ją nie­po­trzeb­ne podróże.

Ogra­ni­cze­nia będą obo­wią­zy­wać do koń­ca dłu­gie­go week­en­du majowego.

reklama

Miesz­kań­cy BC nie będą mogli rezer­wo­wać miejsc noc­le­go­wych ani kem­pin­gów poza lokal­ny­mi okrę­ga­mi zdro­wot­ny­mi. Obec­nie odby­wa się to na zasa­dzie dobro­wol­no­ści w sek­to­rze tury­stycz­nym, ale Hor­gan powie­dział, że jest gotów wpro­wa­dzić nakaz rzą­do­wy, jeśli to będzie konieczne.

Powie­dział, że ope­ra­to­rzy anu­lu­ją wszel­kie rezer­wa­cje, któ­re zosta­ły już dokonane.

BC Parks zapew­ni, że każ­dy, kto zare­zer­wo­wał  pole kem­pin­go­we poza swym regio­nem władz zdro­wia publicz­ne­go, otrzy­ma zwrot pieniędzy.

Oprócz zaprze­sta­nia przyj­mo­wa­nia rezer­wa­cji na pojaz­dy rekre­acyj­ne przed­się­bior­stwo pro­mo­we BC Fer­ries skon­tak­tu­je się z pasa­że­ra­mi, któ­rzy już doko­na­li rezer­wa­cji, aby upew­nić się, że podró­żu­ją z istot­nych powo­dów. Nie wpro­wa­dzi też w tym roku żad­nych dodat­ko­wych rej­sów na dłu­gi week­end majowy.

Ponad­to mini­ster bez­pie­czeń­stwa publicz­ne­go Mike Farn­worth wyda w pią­tek roz­ka­zy na mocy usta­wy o pro­gra­mach kry­zy­so­wych, aby ogra­ni­czyć moż­li­wość opusz­cze­nia obsza­ru danej jurys­dyk­cji zdro­wia publicz­ne­go przez daną oso­bę. Nakaz będzie egze­kwo­wa­ny poprzez pro­gram kon­tro­li drogowych.

„Nie pla­nuj waka­cji przed dłu­gim week­en­dem” — zapo­wie­dział Horgan.

For­mal­ny nakaz wpro­wa­dze­nia ogra­ni­czeń zosta­nie wpro­wa­dzo­ny jesz­cze w tym tygo­dniu i będzie obo­wią­zy­wać do ponie­dział­ku 24 maja, czy­li koń­ca dłu­gie­go week­en­du majowego.

24 maja wybra­no, ponie­waż pro­win­cja spo­dzie­wa się, że 60 pro­cent  doro­słej popu­la­cji będzie już wte­dy chro­nio­ne szcze­pion­ką prze­ciw­ko COVID-19.

Teo­re­tycz­nie dozwo­lo­ne jest podró­żo­wa­nie w obrę­bie lokal­nych regio­nów służ­by zdro­wia — z któ­rych nie­któ­re obej­mu­ją duże obsza­ry geo­gra­ficz­ne lub, w przy­pad­ku Island Health, całą wyspę Van­co­uver — ale Hor­gan wezwał miesz­kań­ców do pozo­sta­nia bli­sko domu.

„Pro­si­my ludzi, aby kie­ro­wa­li się zdro­wym roz­sąd­kiem” — stwier­dził premier.

- Będzie kara, w przy­pad­ku wyjaz­du poza   obszar bez uza­sad­nio­ne­go powo­du — zapo­wie­dział Hor­gan, cho­ciaż nie podał szcze­gó­łów na temat wyso­ko­ści grzywny.

„Nie będzie­my przed­sta­wiać pro­po­zy­cji, któ­rych nie moż­na wyeg­ze­kwo­wać” — stwier­dził Hor­gan. „Naszym celem nie jest  moni­to­ro­wa­nie  wszystkich”. ;

Rząd pro­win­cji zapo­wia­da posta­wie­nie nowych zna­ków gra­nicz­nych wzdłuż gra­ni­cy mię­dzy Kolum­bią a Alber­tą, przy­po­mi­na­ją­cych ludziom o pozo­sta­niu we wła­snej pro­win­cji, jeśli podró­żo­wa­nie nie jest koniecz­ne. Na razie nie będzie tam punk­tów kontrolnych.