Sunday, August 14, 2022

Pol­skie sio­stry na Kubie

Jesteśmy: ja, moja żona, pani Bożena Tarnawska i jej mąż Leszek, właśnie po wakacjach na Kubie. No może nie do końca wakacjach,...

Oso­by Zakwa­li­fi­ko­wa­ne do Fina­łu XLIX Kon­kur­su Recy­ta­tor­skie­go Fun­da­cji W. Rey­mon­ta im. Marii i Cze­sła­wa...

“Dążenie do wolności jest wielką siłą człowieka” Antoni Kępski         Dnia 13 kwietnia 2019 roku...

Kto zbu­du­je sil­ne fun­da­men­ty nowo­cze­snej poli­ty­ki Polo­nii amerykańskiej?

Temat ten rozpocząłem jakiś czas temu słynnym artykułem” Okiem niepoprawnego optymisty, czyli jak uzdrowić Kongres Polonii Amerykańskiej?”. Artykuł ten ukazał się...

Agen­tu­ra w Kana­dzie — dokumenty

 Szanowni Państwo, kontynuujemy nasz cykl ujawniania materiałów rezydentury wywiadu PRL w Kanadzie. Część z nich pochodzi z niedawno odtajnionego zbioru zastrzeżonego. Materiały...

Odcho­dzą ostat­ni… Maria Wła­dy­sła­wa Nowic­ka (1924–2019)

Maria Władysława Nowicka,  urodzona we Warszawie 8-go września 1924r,  zmarła spokojnie we...

Oświad­cze­nie Pre­ze­sa Kon­gre­su Polo­nii Kana­dyj­skiej Oddział Toron­to w spra­wie rosz­czeń żydowskich

LIST OTWARTY   Toronto, 12 kwietnia  2019 Jesteśmy poważnie zaniepokojeni długotrwałą, nasilającą się globalną kampanią antypolską, ofensywą kłamstw, przeinaczeń faktów historycznych,...

Świę­con­ka w Brampton

Podczas święconki w Parafii św. Eugeniusza de Mazenod w Brampton, Związek Podhalan w Kanadzie zorganizował konkurs na najbardziej oryginalny i tradycyjny „Koszyczek Wielkanocny”. Konkurs...
video

Świę­ce­nie pokar­mów w Mississaudze

Tłumy oczekujących, dwa miejsca do święcenia - mimo deszczowej pogody polskie rodziny tłumnie przybyły święcić pokarmy w parafii św. Makymiliana Kolbe w...
video

Pol­ski skarb prze­ka­za­ny do Warszawy

W Konsulacie Generalnym RP w Toronto, w przededniu 79. rocznicy zbrodni katyńskiej, syn i córki więźnia obozów w Kozielsku i Griazowcu, ppor. Aleksandra Witliba,...

Tajem­ni­ca sukcesu

 The Mozart Requiem was very moving, and I found that I got ‘lost in the music’. The multitude of voices made this piece spectacular...