W miej­sco­wo­ści Copia­gue, na Long Island w sta­nie Nowy Jork wybuchł w śro­dę  pożar w budyn­ku audy­to­rium nale­żą­cym do para­fii Mat­ki Bożej Wnie­bo­wzię­tej, mie­ści się tam rów­nież pol­ska szko­ła im. Zbi­gnie­wa Her­ber­ta  Nie jest zna­na przyczyna

Szko­ła kształ­ci pol­skie dzie­ci od naj­młod­szych do 11 kla­sy lice­al­nej. Uczęsz­cza do niej ponad 530 uczniów, per­so­nel liczy ok. 30 osób, w tym kadra nauczy­ciel­ska ponad 20. Do para­fii nale­ży dużo Pola­ków. Pro­bosz­czem jest ksiądz Dariusz Koszyk.

Z powo­du ognia zawa­lił się  dach.  Kościół jest  nie­tknię­ty. Ogień nie znisz­czył tak­że plebanii

reklama