Tuesday, June 28, 2022

Sykul­ski: Napo­tęż­niej­sza broń naszych cza­sów: zatruć rozum

Dzisiaj problemem jest zdolność krytycznego myślenia i zdolność zdania własnego. Współcześnie badacze powielają bezkrytycznie poglądy autorytetów kreowanych przez media. To jest ogromny problem, ponieważ takie społeczeństwo, które reaguje w sposób bezkrytyczny, bezrefleksyjny i przyjmuje matryce narzucane z zewnątrz jest bardzo podatne na taką metodę walki informacyjnej, którą Rosjanie nazywają zarządzaniem refleksyjnym czy też strategicznym zarządzaniem  percepcją.

W tej chwi­li w Euro­pie w ogó­le nie ma ruchu myśli. Wywiad z prof....

Przyszłość Unii Europejskiej jest żadna

Nie rozu­miem ludzi, któ­rzy odrzu­ca­ją pol­skość — roz­mo­wa z Ber­nar­dem Margueritte

Bernard Margueritte - kultowa postać dziennikarstwa w rozmowie z Gońcem leczy Polaków z kompleksów

Igrzy­ska Polo­nij­ne — swo­ich nakar­mić: roz­mo­wa z dzia­ła­czem spor­to­wym z Kana­dy Jerzym Dąbrową

Przed kolejnymi Igrzyskami Polonijnymi, tym razem w Gdyni rozmawiamy z działaczem sportowym z Kanady Jerzym Dąbrową GONIEC: Panie Jurku, na początek proszę powiedzieć –  bo...
video

Olim­pia­da polo­nij­na — czy­li swo­ich nakarmić

Z Jerzym Dąbrową, organizatorem sportu polonijnego, sportowcem, uczestnikiem i organizatorem kanadyjskiej grupy na olimpiady polonijne rozmawiamy o "układach nie do przejścia", czyli o tym,...
video

Jan Gre­ga­lis — Poko­le­nie, któ­re wszyst­ko Pol­sce oddało

97-letni Jan Gregalis, harcerz, zesłaniec, żołnierz gen. Andersa, walczący pod Monte Cassino, odznaczony dwukrotnie Krzyżem Walecznych, jeden z założycieli SPK w Kanadzie, działacz polonijny,...

Nasza roz­mo­wa z Edwar­dem Jeśma­nem po pro­te­ście w Waszyng­to­nie prze­ciw­ko usta­wie 447

Edward Jeśman jest Prezesem Kongresu Polonii Amerykańskiej na Południową Kalifornię. To on właśnie poinformował w 2017 roku m.in. Stanisława Michalkiewicza o groźbach dla Polski...

„Krew Jego na nas i na dzie­ci nasze?”

Paweł Lisicki - autor i dziennikarz - wyjaśnia w rozmowie z R. Gromadzkim w programie „W punkt” Telewizji Republika”
video

Moim jedy­nym ogra­ni­cze­niem jest prawda

Rozmowa z dziennikarzem śledczym Wojciechem Sumlińskim - Ostatni rozmawialiśmy rok temu, wówczas miałeś...

Wiel­ka postać: Sio­stra Micha­ela Rak z Wilna

Wilno - miasto Mickiewicza, Syrokomli, Piłsudskiego i innych sławnych postaci ze świecznika polskiego panteonu kultury, sztuki i nauki. Zobaczyć Wilno to znaczy...