Monday, September 27, 2021

Z Kraju i ze świata

Nie tyl­ko wia­do­mo­ści agen­cyj­ne — nie tyl­ko z mediów głów­ne­go nurtu

475 osób zaka­żo­nych koro­na­wi­ru­sem zmar­ło w cią­gu doby we Włoszech

475 osób zakażonych koronawirusem zmarło w ciągu doby we Włoszech - poinformowała w środę Obrona Cywilna. To rekordowa liczba od początku epidemii. Tym samym...

Spo­łecz­ność cha­sydz­ka na Bro­okly­nie “spóź­ni­ła się” — ponad 100 nowych przy­pad­ków koronawirusa

Co najmniej 100 osób uzyskało pozytywny wynik testu na koronawirusa w chasydzkiej dzielnicy Brooklynu, Najwyraźniej wirus został rozniesiony w trakcie intensywnych debat,  spotkań na modlitwie,...

Pro­du­cen­ci samo­cho­dów zaczy­na­ją zamy­kać fabry­ki w Ame­ry­ce Północnej

Honda jest pierwszym producentem samochodów, który jako pierwszy ogłosił wstrzymanie produkcji w zakładach  w USA w odpowiedzi na pandemię COVID-19. Firma ogłosiła decyzję o...

Ame­ry­ka­nie “wyco­fu­ją” testy z Włoch

Podobne misje związane z dystrybucją zestawów testowych COVID-19 spodziewane są w najbliższych dniach. W poniedziałek  US Air Force przywiózł 500.000  testowania zestawów do testowania COVID...

Chi­ny zaofe­ro­wa­ły pomoc Polsce

Jak pisze "Rzeczpospolita" Chiny zaoferoweały pomoc polskim władzom w walce z koronawirusem - zestawy testowe wykrywające wirusowy kwas nukleinowy, maseczki N95, medyczna odzież ochronna,...

Według badań chiń­skich oso­by z gru­pą krwi A mogą być bar­dziej podat­ne na koronawirusa

Badania w Wuhan i Shenzhen wskazują, że pacjenci z grupą krwi A mieli wyższy wskaźnik infekcji i mieli tendencję do występowania poważniejszych objawów Osoby z...

Koro­na­wi­rus już we wszyst­kich woje­wódz­twach w Polsce

Badania laboratoryjne potwierdziły dotąd zakażenie koronawirusem u 238 osób, z których pięć zmarło. Po tym, jak we wtorek wieczorem ministerstwo zdrowia poinformowało o pierwszym...

Będą leczy­li leka­mi na HIV i na malarię

Pacjenci zakażeni koronawirusem, którzy są hospitalizowani w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu, będą leczeni od piątku m.in. lekami na HIV i...

Chi­ny: Tyl­ko jeden nowy lokal­ny przy­pa­dek infek­cji koro­na­wi­ru­sem w cią­gu doby

Chińskie władze zgłosiły we wtorek tylko jeden nowy lokalny przypadek infekcji koronawirusem w ciągu doby. Wuhan zaczynają opuszczać wysłani tam na pomoc lekarze z...

My Pola­cy — damy radę

Kochani! My Polacy, dajemy radę! 🙂 Serce rośnie! ➡ KGHM wyprodukuje środki dezynfekujące dla szpitali, urzędów i firm. Zostanie wykorzystana przy tym infrastruktura spółki Nitroerg,...