Saturday, November 27, 2021

W Chi­nach zaka­za­no sprze­da­ży leków na kaszel i obni­ża­ją­cych gorączkę

W Wuhanie otworzono w sobotę kolejny zbudowany w ekspresowym tempie tymczasowy szpital dla zakażonych wirusem – ogłosiły chińskie media. Szpital Leishenshan ma przyjąć 1,5...

Mos­ba­cher: Jeste­ście bufo­rem mię­dzy Chi­na­mi a Euro­pą Zachodnią

Polska to bufor między Europą Zachodnią a rosnącymi wpływami Rosji - ale również Chin. Jeśli tutaj im się nie powiedzie, to dalej będą...

Nowy raport na temat 138 przy­pad­ków koro­na­wi­ru­sa ujaw­nia nie­po­ko­ją­ce szczegóły

Bardzo zaraźliwi pacjenci, zarażanie wirusem w szpitalach to nieoczekiwane zmiany na gorsze jakie pojawiły się w ramach epidemii w Chinach. - czytamy w artykule...

W 2019 roku pol­ska straż gra­nicz­na nie wpu­ści­ła 100 tys. osób

za https://www.strazgraniczna.pl/ Funkcjonariusze Straży Granicznej odprawili w ubiegłym roku prawie 54,5 mln podróżnych. Niemal 100 tys. cudzoziemcom nie zezwolono na wjazd na terytorium Polski. Dwukrotnie...

Bosak: “Kon­fe­de­ra­cja roz­po­czy­na dziś kontrrewolucję”

Konfederacja rozpoczyna dziś kontrrewolucję - oświadczył w piątek kandydat partii na prezydenta Krzysztof Bosak, podczas inauguracji swojej kampanii wyborczej. Komitet Wyborczy Bosak 2020 jako...

Sztucz­na inte­li­gen­cja w wal­ce z eipdemią

Chiński dziennik China Daily donosi o wykorzystywaniu sztucznej inteligencji w walce z nowym koronawirusem. Okazuje się, że to na podstawie analizy zachowań Internatutów, przed nowym...

Koro­na­wi­rus zabi­ja Chiń­czy­ków — bia­li odporni?

Azjaci są bardziej podatni na koronawirusy niż inne rasy, bardziej prawdopodobne jest, że umrą, podobnie jak było to w przypadku SARS - czytamy na...

Co radzą w Chinach

Oto zestawienie chińskich porad dla obywateli w związku z epidemią koronawirusa, opublikowanych na łamach angielskojęzycznej China Daily, zwraca uwagę np zalecenie by myć ręce...

Wal­ka z epi­de­mią koro­na­wi­ru­sa w Chi­nach weszła w dru­gą fazę

14 chińskich miast i prowincji znajdujących się poza pierwotnym ogniskiem choroby wprowadziło już system zarządzania zamkniętego, wzmacniając środki zapobiegawcze - podały w piątek chińskie...

Nie tyl­ko sek­tor tury­stycz­ny ucier­piał z powo­du koronawirusa

„Według danych agencji turystycznej OAG ,trzydzieści linii lotniczych połączenia z Chinami, a w tym tygodniu odwołano 25 000 lotów. Pokoje hotelowe w Chinach są...