Lista ma na celu ujed­no­li­ce­nie zasad podró­żo­wa­nia w całej UE, cho­ciaż nie wią­że poszcze­gól­nych kra­jów UE, któ­re mają swo­bo­dę w usta­la­niu wła­snej poli­ty­ki gra­nicz­nej. Jest suk­ce­syw­nie aktu­ali­zo­wa­ne w opar­ciu o naj­now­sze dane dot. zachorowań.

Jak wska­zu­je Reu­ters, już nie­któ­re kra­je UE, takie jak Niem­cy i Bel­gia, kla­sy­fi­ku­ją Sta­ny Zjed­no­czo­ne jako ozna­czo­ne na czer­wo­no, co ozna­cza wymóg testów i kwa­ran­tan­ny, pod­czas gdy dla Fran­cji i Holan­dii Sta­ny Zjed­no­czo­ne są kla­sy­fi­ko­wa­ne jako kraj bez­piecz­ny, jeśli cho­dzi o kwe­stie pandemiczne.

Wykaz UE obej­mu­je obec­nie 17 kra­jów, w tym Kana­dę, Japo­nię i Nową Zelandię.

UE nadal wpusz­cza na swo­je tery­to­rium więk­szość odwie­dza­ją­cych spo­za UE, któ­rzy są w peł­ni zaszcze­pie­ni, cho­ciaż w nie­któ­rych kra­jach obo­wią­zu­ją testy i okres kwa­ran­tan­ny, w zależ­no­ści od kra­ju przy­by­cia do UE.

Z Bruk­se­li Łukasz Osiń­ski (PAP)

kgr/